آشنایی با رشته تربیت بدنی، بازار کار و گرایشهای آن

تدوین دقیق رویکردها و روشهای تربیت اخلاقی و ارزشی، همچنین مستلزم تبیین دقیق توقعی است که ما از تربیت اخلاقی داریم. این فارغ التحصیلان هنرستان، همچنین می توانند در صورت تمایل رشته بهداشت مدارس را انتخاب کنند و مربی بهداشت شوند. با این هدف که آنها بتوانند به عنوان یک مربی حرفهای با ورزشکاران و دانش آموزان در در حوزههای مختلف ورزشی ارتباط برقرار کنند. در رد این برداشت نادرست از اخلاق، باید گفت انسان که موجود فاعل آگاه و مختار است، نمی تواند بدون یک هدف نهایی، فعالیتهای خود را سامان دهد و تنظیم کند؛ زیرا هرکس در کارهایی که انجام می دهد، اهدافی دارد و از آنجاکه تسلسل در اهداف ممکن نیست، یک هدف نهایی برای آن کارها در نظر می گیرد تا بتواند به مقاصد مختلفی که دارد، دست پیدا کند.

تا اینکه دیده شود که اطفال شان چنین بر داشت را در حافظ خویش گرفته یا چطور! چهارم: پرهیز از ناپسندیها والدین باید مراقب گفتار و کردارشان باشند، و از گفتار ناپسند و زشت و خلاف عفّت خوددارى کنند و از حرکاتى که شائبه جنسى دارد، در جمع فرزندان اجتناب ورزند و بکوشند که روح عفت و پاکدامنى را بر کانون خانواده حاکم گردانند. وضع قوانین خانه به بچه ها کمک می کند انتظارات شما را درک کرده و خودکنترلی در آنها ایجاد شود. داشتن انتظارات و اعطای مسئولیت های بیشتر در مسئولیت پذیری و ایجاد حس اعتماد به نفس و استقلال کودک و کمک کننده است.

لازم وضروری است. که در این رابط به اطفال خود درین راستآ به فرهنگ خود توجه عمیق مبذول داشته کار تربیتی را دوامدار ادامه بدهیم. عمده ترین منشا اختلاف این مکاتب تفاوت در منابع معرفتی است که از دیگرگونی مبانی این نگاه ها برخاسته است. این دانش با رویکردهای متفاوتی رو به رو بوده است و این اختلاف رویکردها به پیدایش دستگاه های اخلاقی ـ تربیتی چندی منتهی شده که بر اساس آن می توان آثار اخلاقی موجود را در نگاه نخست در چهار عنوان زیر طبقه بندی کرد: فلسفی (عقلی)، عرفانی (سلوکی)، نقلی (ماثور)، و تلفیقی.

که زندگی ارام را در فضای ازاد و دموکراسی در کشورابائئ خویش دنبال نمایم. تا فرزندان شان در فضای صلح و ارامش حیات بسر ببرنند.که فعلا در کشور های اغیار و بیگانه در تبعید و بی وطنی در حالت اواره گی و ان هم به صفت یک پناهنده بی وطن در خارج از کشور زندگی مینمایند. در تحقیقی مشخص شده که نوجوانانی که در فضای خانوادگی مثبتی بزرگ شده اند مهارتهای حل مساله بهتری دارند و کمتر در روابطشان دست به خشونت می زنند. هدف تربیت، سازندگی و آفرینندگی مداوم و تلاش برای تعدیل و تعادل بین نیازها و تمایلات است و در کل میتوان گفت فایده تربیت دینی این است که والدین و مربیان تربیت دست فرد را در زمینهی مذهبی گرفته و زمینهی رشد مذهبی او را از هر سو بدان گونه فراهم کند که به نقطه تعالی برسد.

این شاخهی مهم از علوم ورزشی خود به سه گرایش مختلف به نامهای یادگیری و کنترل حرکتی، رشد حرکتی و آموزش تربیت بدنی دستهبندی میشود. آموزشهای ارائه شده در گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی به توانایی برنامهریزی برای ساخت، بازسازی و نگهداری اماکن ورزشی اختصاص یافته است. این ضرورت، که برخاسته از نقش و جایگاه اخلاق در حیات انسانی است، زمانی مورد تأکید قرار میگیرد که وظیفة اصلی این نهاد را احیای فطرت دینی انسانها بدانیم؛ چرا که رسالت متولیان امر تعلیم و تربیت، بیدار کردن فطرت انسانها و پاککردن غبار غفلت از آنهاست تا انسان حضور خدا را در زندگی و از درون خود لمس کرده، گرایش او به دین و اخلاق آشکار گردد.

مربی لایقی می خواهد تا این درس را به کودک القاء و وقایع را به نحوی مفید و شایسته ارزیابی کند. أزجر المسیىء باحسان المحسن؛ گناهکار را با پاداش دادن به نیکوکار تنبیه کن! اما با ارائه تنبیه برای آن رفتار، تغییر میکند. 2-تشکیل شخصیت بر مبنای عمل مطابق تکلیف، نه عامل های بیرونی (از قبیل پاداش و تنبیه) کانت شخصیت را اینگونه تعریف میکند . به این ترتیب میتوان در کنار آموزش مهارتهای مختلف ورزشی به ورزشکاران، روشهای متعدد و متنوع روانشناسی را نیز به آنان آموزش داد تا عملکرد حرفهای بهتری ارائه دهند.

والدین باید در مشکلات زندگى و اختلاف سلیقه ها با هم تفاهم و سازش نمایند و جوّ سازش و تفاهم را با فریاد زدنها به سر یک دیگر و نزاعها و درگیریها از بین نبرند و با بداخلاقى و فحّاشى و خردکردن یک دیگر روحیه همکارى را از بین نبرند، تا در سایه آرامش و امنیت، هرکسى، حتى ضعیفترین افراد خانه درد دلش را بیان کند و مشکلش را مطرح نماید و دیگران او را در رفع مشکلش کمک و راهنمایى کنند.

کودکى وارد شد و به سوى پدر خویش که در میان جمعیت بود، رفت. پیامبر گرامى که برخورد دوگانه پدر را دیدند، فرمودند: چرا هنگامى که دخترت وارد شد، همانند پسرت روى زانوى دیگرت نگذاشتى؟ اندکى بعد، دختر آن مرد وارد شد و نزد پدر رفت. دانش تربیت، در صدد توصیف این فرایند عینی و بیان احکام و قواعد آن است و از آن انتظار میرود که توصیههای راهگشا و مؤثری برای بهینهسازی این فرایند ارائه دهد. اخلاق در اندیشه علوی.. افزون بر آنکه هر یک از والدین مى کوشد با اثبات حقانیت خود و متهم کردن دیگرى به ایجاد اختلافات و مشکلات، کودک را به خود نزدیک سازد، و تمام اینها اثر سویى بر اندیشه وارده کودک به جاى خواهد نهاد.

هیچ کس دوست ندارد به داشتن فرزندی بی تربیت متهم شود. نکته درخور توجه این که پدر نباید مشکلات بیرون از خانه را به درون منزل آورده و سبب ناراحتى اعضاى خانواده را فراهم سازد. خانه محل آرامش فکر و جسم است و انسان باید در پیکار با مشکلات زندگى از خانواده کمک بگیرد. 40- مقصود از خوددوستی در اینجا چیزی است که برخی از اندیشمندان غربی آن را خودگرایی روان شناختی (Psychological Egoism) نامیده و در برابر خودگرایی اخلاقی (Ethical Egoism) قرار داده اند. برخی از اندیشمندان و مربیان بر اخلاق بندگی به عنوان مرکز ثقل فعالیتهای تربیتی تأکید کردهاند و به استناد روایات معتقدند تمرکز و اهتمام بر این نقطه کانونی به اصلاح سایر ابعاد انسانی نیز خواهد انجامید که در اینجا نیز رویکردهای گوناگونی همچون دعا، مناجات و ارتباط با خدا، معرفت الله، اشاره کرد.

در طول چندین دهه جنگ در کشور ما هیچ فامیلی وجود نخواهد داشت که از گزند این حوادث جان سالم بدر برده باشد.بهر حال یکتعداد از اطفال و نو جوانان ما که از افغانستان دور گردیده اند. که نو جوانان و جوانان شان در محیط جدید با فرهنگ و کلتور جدید ایکه اصلا هیچ تصور نمیگردید مواجه میگردند. جوانان روز بروز خود را با فرهنگ جدید بوقت بسیار کم ازینکه خواست محیط بوده اماده و جذب جامعه جدید میگردند. الف.- اطفال خورد سال بزودی تغیر مفکوره نموده ازینکه از دوره کودکستان الی دوره مکتب با شاگردان و معلمین اجتماع و محیط ایکه در ان زندگی میکنند ودر تماس بوده با فرهنگ خارجی یا بیگانه عادت مینمایند.

برای اطفال در قدم نخست ازینکه ما و شما همه بفضل خداوند مسلمان هستیم.اموختن کلمه مبارک نماز و روزه و پنج بنائئ مسلمانی و اداب سلام دادن – اداب راه رفتن – و اداب سخن گفتن- و اداب احترام داشتن به والدین و بزرگ سالان و حقوق و وظایف اطفال در مقابل دیگران از جمله وظایف اساسی والدین بوده در مقابل اطفال باید انجام داد. وحی آسمانی به رسولخاتم(ص) منشا و عامل بنیادین در شکوفایی جامعهی مسلمان در گذشته و حال و آینده بوده و خواهد بود. در دانش غربی اخلاق به گزاره ارزشی گفته می شود، هر گزاره اخلاقی از موضوعی و محمولی تشکیل شده است.

دیدگاهتان را بنویسید