اصلی ترین روش های تربیت فرزند

از سوی دیگر، اگر قصد داریم که ارزشهای اخلاقی در رفتار افراد نمود پیدا کند و یک دگرگونی در فرد به وجود آید، باید نسبت به مسئلة اعطای بینش تأکید کرد. بنابراین، در طی فرایند یادگیری از یک سو اگر قصد ایجاد تحولات باطنی فرد را داریم، باید علیرغم میل باطنی فرد بر انجام برخی از اعمال و حرکات ظاهری اصرار ورزید و بر فرد تحمیل کرد. » مجموعهای از مشخصاتی را که انسان را از سایر موجودات مجزا میکند، مورد شناسایی قرار داده است.

اگر اخلاق را به عنوان مجموعهای از قواعدی (اوامر، نواهی) که رفتار انسان را کنترل میکند بدانیم، رشد اخلاق را میتوان فرایندی دانست که به سوی پذیرش این مجموعه قواعد حرکت میکند. کتاب کودک، خانواده و فرزند از دو بخش اصلی «کودکان انساناند» و «والدین نیز انساناند» تشکیل شده است. برای اینکه در حین دیدن فیلم های دوره خسته نشوید ما فیلم های دوره را به بخش های کوتاه تری تقسیم کردیم تا بتوانید به راحتی فیلم های این دوره را تماشا کنید. در جریان جستو جوی روشهای تعلیم و تربیت در طول تاریخ دو دیدگاه عمده به وجود آمده است.

تعریفهای سهگانه اخیر هر چند که بر عامل انسانی و شعورمند تربیت پای فشرده و حوزه کوچکتری را در تربیت منظور کرده و نیز هدف و غایتی برای تربیت در آن لحاظ شده است، با این حال تمامی آنها از سایر کاستیهایی که در تعریف استوارت میل یاد کردیم، رنجور است و تعریف ویلیام جیمز، افزون بر کاستیهای مشترکی که با دو تعریف دیگر دارد، هدف تربیت را بیرون از جسم و جان متربی سراغ گرفته و نیز تنها جنبه مادی بدان بخشیده است.

هر علمی که جنبه الوهیت در آن باشد؛ یعنی انسان، طبیعت را که می­بیند، خدا را در آن ببیند، ماده را که می­بیند، خدا را در آن ببیند، سایر موجودات را که مشاهده بکند، خدا را در آن ببیند. به عقیده نگارنده، برنامة درسی را باید بر پایة اصلی تعلیم و تربیت دانست و به نظر میرسد کیفیت آموزش و پرورش یک جامعه را از روی محتوای برنامة تحصیلی آن در مقاطع مختلف، ارزیابی میکنند.

این برنامهریزی شامل محتوای رسمی و غیررسمی، شیوههای تدریس، شیوة ارزشیابی و فضاهای تربیتی است که از طریق آن برای فراگیران، امکان شناخت تواناییهای خویش و جهان هستی فراهم میشود و بر مبنای آن، فعالیتها و استعدادهای فطری خویش را هدفمند میسازند. بدین منظور، با بهرهگیری از آموزههای دینی و اسلامی، میتوان به شیوهای مؤثر در به فعلیت رساندن استعدادهای معنوی انسانها تلاش نمود تا ره آورد این نظام آموزشی، فارغالتحصیلانی واجد صفات اخلاقی باشند. برخی از اندیشمندان شناخت انسان را غیرممکن میدانند و کتاب «انسان موجودی ناشناخته» را تألیف کردهاند. منظور از باطن، همان شئونی هستند که قابل مشاهده نیست؛ مثل افکار و نیات، و منظور از ظاهر، همان رفتار خارجی است که از انسان سر میزند و قابل مشاهده است.

برنامة درسی از اساسیترین و مهمترین موضوعات و مسائل آموزش و پرورش رسمی به شمار میرود. هویت برنامة درسی تربیت اخلاقی، به اهدافی است که دنبال میکند. اکنون این پرسش مطرح میشود که اگر به انسان از منظر دین توجه کنیم، چه ملاحظاتی در خصوص انسان و نسبت به برنامة درسی تربیت اخلاقی، به عنوان طرح و نقشه یادگیری میتوان در نظر گرفت. در انسان نیز اصطلاحا فرایند زمینه سازی و به کار گیری شیوه هایی جهت ایجاد، تقویت و شکوفاسازی صفات، رفتارها و آداب، و اصلاح و از بین بردن صفات، رفتار و آداب ناشایست در خود و دیگران را تربیت نامیده اند .

اینگونه کودکان خود را فرد مهمی برای والدین نمی دانند و ممکن است دچار مشکلات روحی شوند پس به کودکانتان نشان دهید آن ها مهم تر از تمیز کردن خانه تان هستند. مراد از اخلاق خانواده ارزش ها و احکام اخلاقی مربوط به حوزه روابط خانوادگی است. » (توبه/105) که مراد از مومنانی که اعمال مردم را میبینند و به آن علم پیدا میکنند. برنامهریزان و مجریان، باید شرایطی را فراهم آورند که طی آن ارزشهای اخلاقی ظهور پیدا کنند و موجب درونی شدن این ارزشها شود. تربیت اخلاقی مستلزم فراهم کردن زمینههای آموزشی و پرورشی خاص برای شکوفایی و تثبیت یک سلسله ارزشهای اخلاقی فطری است که انسان از آغاز تولد با خود به همراه دارد.6 با توجه به آیات اولیه سورة مبارکة شمس، نفس انسان، هم استعداد ترقی و تکامل، و هم استعداد سقوط و تنزل را دارد.

همچنین برعکس این هم اتفاق میافتد؛ یعنی همان طور که رفتار ظاهری انسان موجب تأثیر در حالات درونی فرد میشود، هرگونه تغییر در باطن نیز در ظاهر نمودار میشود. نقش پیشفرضهای انسانشناختی در نظریه پردازیهای مربوط به علوم انسانی، بر کسی پوشیده نیست و جهتگیریهای کلی نظریههای هر دانشمند، با مبانی انسانشناختی او هماهنگ است. این کتاب روشهای صحیح برقراری ارتباط موثر با کودک را به شما آموزش میدهد تا بتوانید بدون اعمالی چون قهر کردن و یا تنبیه کردن، فرزند خود را متوجه اشتباهش کنید. شما کودکتان را به دنیا آورده اید پس در قبال او مسئول هستید.

زیرا در جوامع کهن به دلیل زود ازدواج کردن و زود فرزنددار شدن چنین دورانی زیاد مد نظر و مطرح نبوده است. برخی از والدین بر روی تمیزی بسیار حساس هستند و دائم در حال تذکر به کودکشان می باشند، این نوع والدین حتی اجازه بازی کودک با اسباب بازی هایش را از ترس ریخت و پاش شدن خانه به او نمی دهند. این پویندگی در جهت کمال تا بینهایت، و در جهت فساد و سقوط تا بینهایت پیش میرود.10 و بالأخره طبق نظریه سوم، که برگرفته از رهنمودهای قرآن کریم است، انسان موجودی است که حد و ماهیتی ندارد و در یک حد معین متوقف نمیشود، بلکه در جانب سیر صعودی و سیر نزولی پویا و در نوسان است.

به نظر فروید، شخصیت در همان سنین کودکی (6 و 5 سالگی) شکل میگیرد و انسان ایدهآل کسی است که در بلوغ عاطفی به مرحله ایدهآل رسیده باشد. ذهن کودکان در سالهای پیش از مدرسه به شدت پذیرای آموزههای جدید است و والدین میتوانند به بهترین شکل ممکن نیازهای ابتدایی کودک را به او بیاموزند. بنابراین، نهاد آموزش و پرورش، که یکی از گستردهترین نهادهای اثرگذار و جهتدهنده در همة کشورهاست، با توجه به مخاطبان فراوان و مستعدی که دارد و با توجه به رسالتهای آموزشی و پرورشی خود، باید برنامه تربیت اخلاقی را جزء اصلیترین و محوریترین مسائل آموزشی و تربیتی خود قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید