بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

یعنى نهادها در اثر قراردادها و تعهدها و توافقهاى اجتماعى صریح یا ضمنى به وجود مىآیند که خود آنها خارج از دائره سیاست انسانى نیستند. یعنی یکی از دلایل مهمی که باعث میشود زنان به فعالیتهای سیاسی، خصوصا فعالیتهای حزبی ورود نکنند، هزینههایی است که ممکن است برایشان پیش بیاید. در جهان غرب، آگوست کنت فرانسوی، که وی را پدر جامعهشناسی علمی و پدر پوزیتیویسم میخوانند، پس از اشاره به مراحل تکامل بشری، دین و فلسفه را مربوط به دوران کودکی بشر دانسته و تنها برای علم اثباتی ارزش و اعتبار قائل میشود. پس جایگاه علوم انسانی عقلی در فلسفهی ارسطویی و در فلسفهی اسلامی مشخص است. امید است با توکل به خداوند متعال، مأموریت و وظایف آن پژوهشگاه مرجع علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را در مسیر تحقق اهداف متعالی اسناد بالادستی نظام مقدس جمهوری اسلامی به ویژه عملیاتیسازی راهبردهای طرح شده در «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» و «سند دانشگاه اسلامی» درحوزه علم و فناوری و سبک زندگی اسلامی ایرانی با رویکردی تحول گرایانه و مسأله محور در راستای تحقق «تمدن نوین اسلامی» به انجام رسانید. با در نظر گرفتن این حقیقت که گفتمان بین فرهنگی همواره در حال تبدیل شدن به عاملی مهم در جهت روابط حسنه میان دولتها و فرصتی در فرایند جهانی شدن است، وظایف سیاستهای فرهنگی اتریش در خارج کاملاً روشن هستند: جایگاه اتریش باید در اروپا در رابطه با شیوه های فرهنگی قابل درک وفهم باشد.

در دسامبر 1992 سران اتحادیه اروپا در بیانیة اجلاس ادینبورگ علاقمندی خود را به گفتگو با ایران اعلام کردند و خواستار مذاکرات انتقادی طرفین شدند. ۳- علم جدید، خود را به حوزههای مادی محدود کرده است و واقعیت را تنها به چیزهایی نسبت داده که ریشه در دادههای حسی دارند. به دست آوردن پول به هر قیمتی، بی تفاوتی نسبت به معضلات و مشکلات دیگران، تبدیل معیارهای انسانی به معیارهای مادی و ظاهری در امور مهمی همچون ازدواج، عدم رعایت مسائل شهروندی و مسائلی از این دست، از جمله محصولات نامطلوب کم توجهی به علوم انسانی است. چنانچه فضای جوامعی که در آنها بی اخلاقی بر برقراری مبانی اخلاقی غلبه یافته، هنجارهای فردی و اجتماعی توسط افراد جامعه براحتی نقض می شود و گویی رفته رفته رعایت امور اخلاقی به عنوان رفتاری دور از تصور عامیانه جامعه تلقی می شود. حتى مىتوان گفت رقابت اثر لازم و لاینفک سیاست هم نیست; چرا که، سیاستبدون رقابت هم قابل تصور و قابل اجراست; زیرا، رقابت از چند حال خارج نیست، یا اثر خودخواهى دو طرف رقیب خواهد بود و یا نتیجه خودخواهى و خودمحورى یک طرف از آنها و یا احیانا، نتیجه اختلاف فکرى و اختلاف دیدگاهها و سلیقههاى مختلف سیاستمداران; ولى، باید توجه داشت که هرچند اختلاف فکرى، یک امر طبیعى است; ولى، نه اختلاف فکرى یا سلیقهاى و نه خودخواهىها و خودمحورىها، هیچکدامشان از لوازم ذاتى سیاست نیستند که بدون آن، سیاست غیرقابل تحقق باشد.

این تصور که تحصیل در رشته های تجربی و فنی و ریاضی موجب ساختن آینده ای بهتر برای فرزندانشان می شود، تصوری از اساس غلط است. بهعبارت دیگر در این دیدگاه قوانین جامعهشناسی بر اساس قوانین روانشناسی قابل توضیح هستند و قوانین روانشناسی بر اساس قوانین زیستشناختی و آن بر اساس قوانین شیمی و فیزیک و ریاضی. به بیان دیگر برای مطالعهی فیزیک باید ریاضیات دانست، ولی برای دانستن ریاضیات نیازی به دانستن فیزیک نیست. آبراموویچ به خاطر این فشارها هفته گذشته رسما از به فروش گذاشتن باشگاه لندنی خبر داد. این امر مبتنی بر قواعد رفتار سیاسی و دگر­گونی دائمی در محیط ساختاری است. دنبال کرد. اما میتوان علوم انسانی را تنها بر اساس موضوع آن تعریف کرد و علوم انسانی را علومی دانست که انسان و حالات و رفتار او را مطالعه میکند و در آن روش تجربی را شرط نکنیم. او تفسیر صلح­آمیزی از اسلام ارائه کرد. برای حکمت نظری سه شاخهی طبیعیات، ریاضیات و الهیات و برای حکمت عملی هم سه شاخهی علم اخلاق، تدبیر منزل(که موضوع آن همان موضوع علم اقتصاد امروزی است، اما روش آن فلسفی) و سیاست مدن(که میتوان از آن به علوم سیاسی یاد کرد) قائل بود. با ورود روانشناسی به حوزهی مطالعات علمی برخی تحویلگرایان معتقد شدند که ویژگیهای اجتماعی را میتوان جمع جبری حالات روانی دانست؛ بهعبارتی جامعهشناسی را به روانشناسی تحویل میکردند و جایگاه جامعهشناسی را در هرم علمی پایینتر از روانشناسی قرار دادند.

افزون بر این، از شماره سفارش برای بررسی همه جانبه سفارش، هماهنگی با همکار تحویلدهنده و نیز ثبت تحویل بسته استفاده میشود. در ثانی موضوع مورد مطالعه در این هرم معرفتی از بالا به پایین پیچیدهتر میشود؛ بهطوری که قوانین علم لایهی بالاتر در علم پایینتر قابل استفاده است. انتظار میرود با پیروی ازآموزه های اسلامی، مبانی علمی و روحیه انقلابی و راهبردهای اساسی دولت مردمی، وجلب همکاری استادان، مدیران وکارکنان گرامی (یاوران علمی) آن پژوهشگاه، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری به ویژه «تحول در علوم انسانی» ایفا نمایید. علوم انسانی، مجموعه ای از رشته ها و شاخه های علمی است که موضوع محوری آنها، “انسان” به معنای کلی آن است. روند کنونی کشور ما نشان می دهد، نیاز جدی به نظریات بومی و کاربردی در حوزه علوم انسانی، به شدت در فضای مدیریتی جامعه احساس شده و نقطه تمرکز علمی کشور باید به رشته های علوم انسانی منتقل شود. پس تضعیف علوم انسانی و تلاش آگاهانه یا ناآگاهانه در جهت قرار دادن آن در رده اهمیت پایین، در وهله نخست موجب برجسته شدن اهمیت مسائل مادی شده و گویی بی خیالی را در نهاد افراد نسبت به مسائل انسانی رواج می دهد. کنت علوم اثباتی را در قالب هرمی طبقهبندی کرد که در آن ریاضیات در راس هرم و پس از آن فیزیک، شیمی، زیستشناسی و در نهایت جامعهشناسی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید