خورشید – ویکی نجوم

همجوشی هیدروژن و تبدیل آن ها به هلیم پیوسته یک هسته ی هلیمی در داخل خورشید به وجود می آورد. خورشید حتی با این آهنگ تبدیل جرم میتواند، فقط با استفاده از مقدار هیدروژنی که فعلاَ در هسته آن موجود است، به مدتی بیش از 10 میلیارد سال دیگر به این واکنش ادامه دهد. در دماهای بالاتر، واکنشی به نام چرخه CNO اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما نتیجه کلی آنها تقریباَ یکی است: چهار هسته هیدروژن واکنش می کنند تا یک هسته هلیم-4 تشکیل شود، اختلاف جرم به انرژی تبدیل می شود. این مطلب یادآور شیوه ی چرخش های مشتری است که در هر عرض جغرافیایی سرعت خاصی دارد و بنابراین مؤید آن است که خورشید ماهیت گازی دارد. پرتو گاما نوعی تابش الکترومغناطیسی پرانرژی، و بنابراین حامل مقدار زیادی انرژی خورشید، است. بنابراین اگر جلودار 35 درجه شمالی در 11 سال پیش قطبی شمال جو بود، حال دارای ویژگی یک قطب جنوبجو است. این گونه خط ها را خطوط تلوریک (Telluric) می نامیم و معمولا به عناصری چون نیتروژن، اکسیژن، بخار آب، که در جو زمین یافت می شوند، مربوط اند. اگرچه این تأثیرات بسیار اندک است، اما میتواند برای کسانی که نیازمند ناوبری و جهتیابی بسیار دقیق هستند، مهم باشد.

از این رو به همین طریق مغزی خورشید انبساط زیادی نخواهد داشت ولی دما به مقادیر بسیار بالایی صعود خواهد کرد. 2) اندازه : اندازهی کلفها متفاوت است و از 3000 کیلومتر تا ده برابر این رقم تغییر میکند. ـ اندازهی کلفها بزرگتر میشود. 5) میدان مغناطیسی : هر کلف مرکز یک میدان مغناطیسی است و شدت این میدان با اندازهی کلف تغییر میکند. ممکن است هفتهها بگذرد و حتی یک کلف هم بر سطح خورشیدی نباشد، سپس دهها کلف بر قرص خورشید ظاهر شود. بسیاری از اطلاعاتی که درباره ی خورشید و جو آن به دست آمده،به کمک دستگاهی حاصل شده که خور طیف نگار نام دارد.این دستگاه،که آن را در سال 1890 استاد جرج ا.هیل وارد نجوم کرد،دستگاهی بسیرا با ارزش بوده،زیرا منجمان را قادر ساخته است که به آسانی توزیع هر عنصری را بر قرص خورشید به دست آورندمنجم میتواند در چند دقیقه توزیع ئیدروژن،اکسیژن،کلسیم یا هر عنصر دیگری را در بخشی از سطح خورشید که رو به زمین است به دست آورد. اگر همه تاریخچه زمین را در 24 ساعت خلاصه کنیم، نخستین انسانها در 2 ثانیه مانده به نیمه شب ظهور خواهند کرد. گروه کمی از دانشمندان معتقدند که افزایش گاز های گلخانه ای عامل اصلی این افزایش دما نیست بلکه افزایش انرژی تابیده شده از خورشید عامل اصلی می باشد.اما بیشتر کارشناسان هواشناسی تاثیر این عامل را در روند افزایش دمای عمومی کره زمین بسیار ناچیز می دانند.

خورشید در عرض 225 تا 250 میلیون سال یک دور کامل به دور مرکز کهکشان راه شیری می زند. در تعلق خمس به زمینى که از غیر راه خرید، مانند هبه به ذمّى انتقال مىیابد و نیز زمین غیر مزروعى مانند خانه و مغازه، اختلاف است. در عرض های جغرافیایی متوالی شمال و جنوب استوا، در عرض های به اضافه و منهای °30 مدت طولانیتری تا 27 روز لازم است. تراز های انرژی خود اتم ها به هنگامی که در یک میدان مغناطیسی قرار گیرند شکافته می شوند. گمان می رود که در خورشید، بر اثر فعالیت منطقه ی همرفتی، ارتعاشاتی صورت می گیرد، و این ارتعاشات سبب می شوند که کل خورشید به ارتعاش درآید بسیار شبیه به یک ناقوس در هنگامی که کوبه آن زده می شود. اما در شرایط دمای زیاد و بشار زیاد حاکم بر هسته خورشید، نیروی اتصال هسته مؤثرتر از نیروی رانشی الکتروستاتیکی است که پروتونهای با بار مثبت را از یکدیگر می رانند، در نتیجه این دو پروتون یکدیگر را جذب می کنند. پروتون ها و نوترون های آزاد( که ممکن است به داخل مخزن نفوذ کندͺ به راه می افتد.

در این صورت جرم یک اتم هیدروژن (1.008amu) اندکی بیشتر از جرم یک تک پروتون در اتم کربن است. اما جهت این محور فرضی در فضا ثابت نیست و به کندی حول خط عمود گردش میکند . مدت زمان متوسط چرخش خورشید حول محورش در منطقه استوای خورشید نسبت به ستاره ها برابربا 38/25 روز.این دوره زمانی توسط ستارهشناس انگلیسی ادینگتون با مطالعه لکه های خورشیدی بدست آمده است.از آنجاییکه چرخش خورشید حول خودش در جهت چرخش زمین حول خورشید است این دوره زمانی نجومی به دوره سینودیک برابر با 28/27 روز تبدیل می شود.از آغاز روز 9 نوامبر سال 1853 تمام چرخش های سینودیکی خورشید شماره گذاری شده اند .کارینگتون طول جغرافیایی خورشیدی صفر در این روز را بعنوان نصف النهار مرکزی خورشید تعریف نمود.برای مثال در تاریخ 7 ژانویه 2002 دوره چرخش سینودیکی شماره 1985 آغاز شده است. به نظر می رسد که پرسش دوم با نسبت هلیوم به هیدروژن در هسته خورشید مربوط باشد. سپس شکاف چشمه، هماهنگ با صفحه عکاسی به ناحیه دیگری از قرص خورشید حرکت می کند و سپس به ناحیه ای دیگر تا آن که تمام قرص پیموده شود. 3) عرض خورشیدی : کلفها بر سطح خورشید در دو کمربند پدیدار میشوند : یکی بین عرضهای خورشیدی 5 دره شمالی و 40 درجه شمالی و دیگری میان 5 درجه جنوبی و 40 درجه جنوبی است.

دیدگاهتان را بنویسید