خورشید – ویکی نجوم

این پوسته به سرعت گسترش میابد و با افزایش آهنگ سوزاندن ئیدروژن درخشندگی خورشید نیز به سرعت افزایش میابد سپس تنها در حدود 100 میلیون سال درخشندگی به 1000 برابر مقدار کنونی آن میشود . همچنین یکی از اولین ستارگانی است که از طریق اندازهگیری اختلاف منظر اندازهگیری شد و به عنوان پایهای برای کالیبراسیون مقیاس روشنایی فتومتریک استفاده میشود. حفظ و بقای لایه های الکتریکی شده معلول اثر تابش فرابنفشی است که از خورشید گسیل میشود و عمل آن تامین تعداد درست ذرات باردار یا یون ها در این لایه هاست. سن این خوشه حدود ۷۵ و ۱۵۰ میلیون سال تخمین زده شده است و به آرامی در حال حرکت در جهت پای صورت فلکی شکارچی میباشد. پای شکارچی بی یک منظومهی دو ستارهای میباشد که شامل دو زیرغول سفید-آبی است. این ستاره درخشانترین ستارهی صورت فلکی شلیاق و پنجمین ستارهی درخشان در آسمان شب و همچنین دومین جسم نوران در نیمکرهی شمالی آسمان پس از ستاره سِماک رامِح(Arcturus) است.

این ستاره همراه با دُنب در صورت فلکی ماکیان و کرکس پرنده در صورت فلکی عقاب مثلث تابستانی را در نیمکرهی شمالی تشکیل میدهند. 2. در جغرافیای قدیم، هریک از هفت قسمت مقدار معمور کره زمین (بین استوا و مدار 53 درجة عرض شمالی) را که اختلاف منتهای طول روز بین وسط هر قسمت و وسط قسمت بعد، نیم ساعت است، هفت اقلیم یا اقالیم سبعه میخواندند (غلامحسین مصاحب، دایرةالمعارف فارسی، ج1، ص184، مدخل اقالیم سبعه). دائرهالبروج مسیر حرکت ظاهری سالانهٔ خورشید نسبت به زمین، بر روی کره سماوی است. مکان این ستاره به دائرهالبروج بسیار نزدیک است. تاریخچهی وسیع مطالعهی این ستاره باعث شده تا به عنوان دومین ستارهی مهم آسمان پس از خورشید شناخته شود. ستارهی کرکس نشسته بر اساس مشاهداتی که نشاندهندهی انتشار بیش از حد اشعهی فروسرخ میباشند، به نظر میرسد دارای یک قرص پیرا-ستارهای باشد. به همین دلیل ستارگانی که به دلیل قرص پیرا-ستارهای، پرتو فروسرخ بیش از حد انتظار منتشر میکنند ستارگان مشابه با کرکس نشسته(Vega-like) نامیده میشوند. جرم این ابرغول ۱۷ برابر، قطر آن ۸۵۰ برابر و درخشندگی آن ۱۰۰۰۰ برابر خورشید ما است و به همین دلیل است که با وجود فاصلهی ۵۵۰ سال نوری از زمین با چشم غیر مسلح قابل دیدن است.

خوشهی پروین در فاصلهی ۴۴۴ سال نوری از خورشید ما قرار گرفته است و یکی از نزدیکترین خوشههای ستارهای به زمین است که برای چشمان غیر مسلح به راحتی قابل مشاهده است. قلب العقرب هفتدهمین ستارهی درخشان آسمان شب و درخشانترین ستاره در صورت فلکی عقرب است که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده است. این ستاره که به آلفای عقرب و Antares نیز شناخته می شود یک ابرغول سرخ و یکی از بزرگترین و درخشان ترین ستارگان در آسمان شب است. شعاع هستهی این خوشه حدود ۸ سال نوری است درحالی که لایههای بیرونی ۴۳ میلیون سال نوری اندازه گرفته شده است. بتای شکارچی A یک ستارهی جوان است که ۱۰ میلیون سال سن دارد. آخرین تخمینها عمر این ستاره را ۱۲ میلیون سال به دست آوردهاند. احتمالِ اینكه در اینجا منظور از شش روز، شش دورة خلقت باشد، بعید نیست؛ اما درباره اینکه این شش دوره، چگونه بوده و به چه اعتباری تقسیم شده است، چیزی از آیات بهدست نیاوردهایم.

اگر جلودار جفت 35 درجه جنوبی دارای خاصیت شمالجو باشد، دنبالهرو چون قطبی عمل خواهد کرد که جنوبجو است. از آنجا که همه لامپها 25 واتی هستند درخشندگی آنها یکسان است. ماه رجب جزو ماههای حرام محسوب شده و ماه هفتم سال قمری میباشد به همین خاطر است که آن را با نام رجب الفرد نیز معرفی کرده اند چرا که سه ماه از ماههای حرام پشت سر هم هستند، اما این ماه از آنها جدا بوده و فرد است. یک طراحی از برخورد سیارههای سایز کوتوله که احتمالا مسبب تشکیل حلقهی گرد و خاک به دور ستارهی کرکس میباشد. این ستاره نیز که به نظر میرسد یک ابرغول آبی باشد در واقع یک منظومهی چند ستارهای میباشد. آنچه دربارهی این ستاره برای ستاره شناسان جذاب است این است که زمانی به یک ابرنواختر تبدیل خواهد شد. این ادعا هرگز ثابت نشد اما احتمال وجود این سیاره ها به صورت یک احتمال جذاب باقی مانده است. این ابر کامپیوتر از 795 نود، 34,848 پردازشگر مزکزی ( CPUs ) و با 3,168 گرافیک ( GPUs ) انویدیا ( NVIDIA ) ساخته شده است، همچنین این ابر رایانه 253,440 رم ( RAM ) را در خود جای داده است.

دیدگاهتان را بنویسید