خورشید چیست ؟

درنتیجه مقدار خروج از مرکز بین دو مقدار بیشینه و کمینه نوسان میکند (← تومر، 1969، ص 306ـ336؛ همو، 1987، ص 513ـ519؛ نیز ← سامسو و میاس ، ص 1ـ35).بطروجی (سده ششم و هفتم) نیز الگویی را پیشنهاد کرده است که در آن قطب مدار خورشید بر روی دایرهای حول قطب استوای سماوی میچرخد. تنها در آیه 12 سوره طلاق تعبیر وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُن آمده که ابهام دارد؛ اما معلوم نیست این همانندی زمین با آسمانها از چه جهت است. اما همین تقسیم نیز، حدومرز مشخصی ندارد؛ چراکه زمین تنها متشکل از هفت قطعة خشکی نیست؛ بلکه قطعات خشکی بسیاری دارد؛ همچنین متشکل از هفت قارة کاملاً جدا از هم نیست؛ مثلاً آسیا و اروپا بااینكه مرز آبی ندارند، دو قاره بهشمار میروند. طبق این نظریه، 99 درصد جهان قابل مشاهده (عمدتاً ستارگان) از پلاسما ساخته شده است. 1. تعداد آسمانها ازنظر قرآن هفتتاست و واژه «سبع» در تعابیری چون «سَبْعَ سَماوات» به معنای حقیقی است و نه نماد کثرت؛ زیرا معنای غیرحقیقی خلاف ظاهر است؛ بهعلاوه بین نماد و امر واقعی باید تناسب باشد؛ پس نمیتوان عدد هفت را نماد برای مقادیری که بیش از هزارانهزار است، قرار داد. بین آنها تردد دارد»؛ اما در همین آیه نیز تعبیر «ارضین» بهكار نرفته است؛ پس دلالت قطعی بر تعدد زمین ندارد و معلوم نیست كه همانندی آسمان و زمین در این آیه به چه معنا و از چه لحاظ است؛ ازنظر عدد است یا بهلحاظ عناصر یا ازنظر اتقان و یا در آفرینش؟

ماه رجب جزو ماه های حرام محسوب شده و ماه هفتم سال قمری می باشد به همین خاطر است که آن را با نام رجب الفرد نیز معرفی کرده اند چرا که سه ماه از ماه های حرام پشت سر هم هستند اما این ماه از آنها جدا بوده و فرد است. بعضی نیز آن را به معنای تكان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر كرده اند و چون این معنی لازم و ملزوم یكدیگرند به یك ریشه باز می گردد. این احتمال بسیار بعید بهنظر میرسد؛ زیرا هریک از «روز»های هفته ازنظر علمی عبارت است از مدتزمانی که زمین یک بار به دور خودش میگردد (حركت وضعی). بیوجه نیست و ممكن است این ایام دقیقاً هزار سال، یا پنجاههزار سال قمری یا شمسی، نه یك دقیقه كم و نه یك دقیقه زیاد، طول بكشد. پس قرآن ارجمند، در این آیه زندگی مخاطبان خود را به دو بخش روز سفر و روز حضر، تقسیم كرده است؛ نه اینکه از یوم، مقدار زمان شبانهروز 24 ساعتی را درنظر داشته باشد. این فرض که هسته ی زمین از نیکل – آهن است، مقدار زیاد چگالی متوسط زمین را توضیح می دهد. این امر با مطالعه ی هسته های یخی گرفته شده از کلاهک های قطبی جنوبگان بیشتر تایید شد.

ارتفاع گرداب ممکن است 150 کیلومتر باشد و به احتمال زیاد آثار مغناطیسی نیرو محرک های اصلی گاز ها هستند مساحتی از خورشید که از لکه پوشیده شده دستخوش تغییرات زیادی می شوند . از ظاهر آیات برمیآید كه زمین یكی بیش نیست و در هیچ آیهای تعبیر «ارضین» نیامده است. گستره تغییر دما در سطح ماه از ـــــــ و ــــــــ محدود می کند. وقتی دمای جسم سیاه افزایش می یابد، نه تنها کل انرژی تابیده از آن افزایش می یابد، بلکه طول موجی که در آن حداکثر انرژی وجود دارد نیز تغییر میکند. بهطور دقیق و درست نمیتوان این مسئله را دریافت که آیا آسمان و زمین و آنچه در آنهاست، جداجدا شش روز یا شش مرحلة آفرینش دارد یا آنكه مثلاً دو روز ویژه آسمانهاست و چهار روز هم مربوط به زمین و اقوات و توشههای آن؛ یعنی میتوان گفت پس از آفرینش آسمان در دو مرحله، خلقت زمین دو روز یا دو مرحله، آمادگی برای رویش گیاه یك مرحله، و آمادگی برای پیدایش موجودات زنده حیوانی نیز یك مرحله طول کشیده است كه روی هم شش مرحله میشود؛ اما هیچ تأییدی از آیات برای این پندارها نیست و اینها همه تنها احتمالاتی هستند که به ذهن ما میرسد.

2. بنا بر ظاهر آیات زمین یکی بیش نیست و در هیچ آیهای تعبیر «ارضین» بهکار نرفته است. بنا بر آنچه گذشت ظاهراً مراحل خلقت آسمان و زمین و اقوات رویهمرفته باید در هشت روز صورت گرفته باشد؛ پس اینکه خداوند در آیات دیگر میفرماید آسمانها و زمین را در شش روز آفریده است، به چه معناست؟ آنچه در نهایت باید بر آن تأكید كرد این است كه هر دو فرض فوق (هفت کره یا هفت قطعه) تنها احتمالاتی هستند که نمیتوان درباره آنها اظهارنظر قطعی کرد؛ پس طبق ظاهر آیات باید گفت زمین یکی بیشتر نیست و همانندی مطرحشده در آیه 12 سوره طلاق نیز بهاحتمال بیشتر مربوط به خلقت کامل و بینقص زمین و آسمان است. ماه تنها وجه دور افتادهای دارد که امکان مشاهده آن از زمین وجود ندارد. فقدان جو واقعی به این معنی است که در سطح ماه مولکولهای هوا نیز وجود ندارند تا نور خورشید را بپراکنند و با این کار در آسمان ماه ایجاد رنگ کنند؛ به این خاطر آسمان ماه همیشه سیاه است. حضرت صادق عليهالسلام فرمايد: اگر در خواب به خورشید سجده کردی به معنای این است که پادشاه تو را مورد لطف خویش قرار میدهد و تو را به خود نزدیک میکند، اما اگر بر نور و شعاع آفتاب سجده کنی تعبیرش خلاف این است.

دیدگاهتان را بنویسید