در سال 1984 تصویب شدند

به همین خاطر در طول سالیان گذشته بهویژه دوران زمامداری ترامپ بر کاخ سفید، دست از تأمین منافع ملی خود از طریق ارتباط با ایران برنداشته و بدون توجه جدی به تحریمهای آمریکا به ادامه همکاری (آشکار و پنهان) سیاسی، نظامی، تجاری، اقتصادی و نفتی با ایران ادامه داده و بهمثابه یک ریه تنفسی مصنوعی برای ایران در مقابل فشارهای حداکثری آمریکا عمل کرده است. وی ادامه داد: ما باید ارتباطات و هماهنگیها را افزایش دهیم، همکاریهای جهانی همه جانبه علیه بیماری کووید- 19 را تشدید کرده و اقتصاد جهانی را باز نگه داریم و با این کار میتوانیم ویروس را شکست دهیم و به رشد قوی، پایدار، متعادل و فراگیر برای همه دست پیدا کنیم. نکته ای که مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته اند این است که خود چین و روسیه در یک نظم بین المللی حضور دارند که در آن قدرت های بزرگ جهانی بر سر منافع مشترک چانه زنی می کنند. سیاستی که چین به عنوان یکی از طرفین توافق هستهای برجام به طور جدی آن را پیگیری میکند این است که امریکا و ایران را به اجرای کامل و مؤثر برجام بازگرداند.

این منطقه از نظر جغرافیایی خشک و غیرحاصلخیز است در سالهای گذشته با بمبگذاری و حملات چاقو از سوی گروههای افراطی مواجه شده است. شی جین در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری ایده «سرنوشت مشترک بشریت» تاکید کرد: ما باید ضمن تعمیق ایده جامعه با سرنوشت مشترک و ادامه پیشبرد یکپارچگی اقتصاد منطقه و تسریع توسعه نوآورانه، به ارتباطات منطقه کمک کنیم و توسعه فراگیر و پایدار را تحقق بخشیم و با تبدیل بینش خود به واقعیت، مردم آسیا و اقیانوس آرام را از منافع آن برخوردار سازیم. جمعیت زیاد میتواند یک تقاضای مؤثر برای صنایع داخلی یک کشور ایجاد کند و این یعنی تولید بیشتر در داخل که نتیجه آن افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود. لذا اگر کشوری جمعیت تولیدکننده به همراه بهرهوری مناسب داشته باشد، میتواند تولید و صادرات بیشتری کند، ارز آوری داشته باشد و دیگر شاخصهای مؤثر در اقتصاد را ارتقا دهد. نیروی کار در هند نیز فراوان و متخصص است و دولت این کشور با برنامهریزی مناسب از این نیروی کار فراوان خود در جهت رشد اقتصادی استفاده کرده است. در همان دوران استفاده از این ابزار در دیگر نقاط چین کاهش یافت و بسیاری از زنان استفاده از آن را قطع کردند.

از آن پس، تاریخ دو کشور چین و ایران تقریبا همزمان و بهصورت یکسان پیش رفت. این کارشناس همچنین معتقد است که چین به یک نقطه برجسته در تاریخ خود رسیده است نه به لحاظ جمعیتی بلکه به لحاظ تغییرات اجتماعی و اقتصادی و اینکه نیمی از جمعیت آن برای اولین بار در تاریخ این کشور شهرنشین شدهاند. مهم و مؤثر برای توضیح تفاوت نرخ رشد اقتصادی در میان کشورها، سطح و میزان تغییرات جمعیتی است. چین جمعیتی بالغ بر یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون نفر، نیروی کاری بیش از یک میلیارد نفر را در اختیار دارد، همچنین هند جمعیتی در حدود یک میلیارد و دویست و سی و هفت میلیون نفر دومین کشور پر جمعیت جهان است. وی افزود: این قتل عام فوری، تکان دهنده و گروهی نیست و ما با یک نسلکشی دردناک و خزنده روبهرو هستیم. این موضوع قطعا پاشنه آشیل چین برای تسلط بر آسیای شرقی خواهد بود. مربی کمپ آنها نیز اعلام کرده بود در صورت بارداری باید جنین را سقط کنند.

گفته می شود وزارت خارجه چین با اعلام این موضوع که امروز در قالب بیانیه ای بر روی وب سایت رسمی این وزارتخانه منتشر شد، واکنشی مستقیم به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا نشان داده که گفته بود مساله «سیاست چین واحد» قابل مذاکره خواهد بود. چین برای سالیان متمادی سیاست «تکفرزندی» را با در نظر گرفتن جریمه پیاده کرد اما به دنبال وقوع زلزله شدید «سیچوآن» که منجر به مرگ و میر وسیع شد، این سیاستها کمی تعدیل و تمرکز دولت چین در کنترل جمعیت به فراهم کردن خدمات سلامتی برای زنان و کاهش خطر مرگ و آسیبدیدگی ناشی از حاملگی معطوف شد. به همین جهت پس از سالها استفاده از سیاستهای شدید کنترل جمعیت، امروزه این سیاستها را تعدیل کردهاند. چینیها همچنین دورههای مرخصی زایمان برای مادران شاغل را طولانیتر کردهاند. سیاستگذاران در چین پیش از این گزینههای دیگری از جمله افزایش سن بازنشستگی، افزایش مهارتهای نیروی کار موجود از طریق ارتقای سطح تحصیلات آنها، استفاده بیشتر از ماشینآلات و بهرهگیری از هوش مصنوعی به جای نیروی کار انسانی را دنبال کردهاند. بنابراین، می توان گفت که چین یکی از ابر قدرت های سه بعدی در سطح بین الملل محسوب می شود. این موضوع در مدلها و نظریههای اخیر رشد اقتصادی اهمیت بسیاری دارد و به سبب این است که در همه زمینههایی که در حوزه اقتصاد به شمار میآید، انسان عنصر اصلی و پایهای محسوب میشود.

دیدگاهتان را بنویسید