رنه دکارت کیست و فلسفه دکارت چیست ؟

دردل خود انصاف دهید آیا شایسته است که زن نا پوشیده نزد خدا دعا کند.» ( سفرپیدایش، باب 11، آیه 14 ـ3 ). پس در جایی که برای دعا باید سرزن پوشیده باشد، به هنگام روبه رو شدن با نامحرم پوشش سرلازم تر خواهد بود. است که فرمودند: «لغیر ذی محرم اربعة اثواب درع، خمار، جلباب، ازار»: در برابر نا محرم، باید چهار لباس پوشید: پیراهن، مقنعه، جلباب و شلوار. سرچشمه بسیارى از مزاحمتهاى هوس بازان نسبت به زنان و دختران، نوع لباس خود آنهاست.

«دراصطلاح تاریخ و حدیث اسلامی هر جا نام « آیه حجاب »آمده است مثلا گفته شده قبل از نزول آیه حجاب چنان بود و بعد از نزول آیه حجاب چنین شد ، مقصود این آیه است که مربوط به زنان پیغمبر است(نیشابوری،صحیح مسلم،1412ق، ج 4، ص151 – 148) ، نه آیات 30 و 31 سوره نور که میفرماید:«قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ» و «قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ» یا آیه 59 سوره احزاب که میفرماید: «یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ».

از گفتار ویل دورانت در جلد دوم تاریخ تمدن برمىآید که حجاب هندى به وسیله ایرانیان مسلمان در هند رواج یافته است. در قرون وسطی، خصوصاً قرن نهم، خمار رواج داشت. شیخ طوسی درباره جلباب فرموده است: جلباب همان خمار یا روسری زنان است که با آن گردن و سر خود را هنگامی که برای کاری به خارج از منزل می روند، می پوشانند، برخلاف کنیزها که با سر باز بیرون می رفتند. طبرسی در تفسیر مجمع البیان ج 20 که 500 صفحه می باشد در خصوص پدیده برهنگی و چشم چرانی و زینت های آشکار و نهان مباحثی به میان آورده در قرآن شریف هر کجا به پاکدامنی و پاکی ورزیدن سفارش شده منظور پاکدامنی و دوری گزیدن از بی عفتی است اما تنها در این آیه شریفه است که منظور پوشیدن اعضا و اندام های جنسی است امام صادق (ع) فرمود این شیوه برای دین و دنیای آنان سودمندتر و بهتر و برای پاک ماندن از اتهامات گوناگون موثرتر و به پروا نزدیکتر است و نیز به زنان لازم دانسته است اینکه سر و گردن و سینه و دست دیگر جایگاه های زینت و زیور خویش جز آنکه به طور طبیعی آشکار است برای مردان بیگانه هویدا نسازند.

طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیات 30 و 31 سوره مبارکه نور به پدیده برهنگی و چشم چرانی و زینت های آشکار ونهان اشاره کرده است. جهت گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای واسنادی و فیش برداری از کتب، مجلات و سایت های تخصصی اینترنتی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز گردآوری و تحلیل شده است. گفتار در روش و دیگر آثار او تصور دکارت از دانش را مانند درختی در ارتباط متقابل با خود و در زمینهای که به اشکال بالاتر دانش توسط روشهای پایینتر یا اساسیتر ارائه شده است، نشان میدهد. در این تحقیق روش پژوهش به صورت توصیفی ــ تحلیلی محتوایی است.

همچنین آورده که رسول خدا (ص) به حضرت علی (ع) فرمود: دنبال نگاه به نامحرمان نگاهی دیگر مکن، که اولی برایت بس است و دومی را حق نداری و در خصوص محدوده وحکم حجاب، این چنین آورده: یعنی پوشاندن همه بدن به شناخته شدن به اینکه اهل عفت وحجاب و صلاح و سدادند، نزدیک تر است. ابن عربی مالکی در کتاب احکام القرآن آورده است: «اختلف الناسفی الجلباب علی الفاظ متقاربة، عمادها انها لثوبا لذی یستتر بها لبدن»؛ در معنای جلباب اختلاف شده است، اما آن چیزی که میتوانیم به آن اعتماد کنیم لباسی است که تمام بدن را میپوشاند.در تفسیر نسفی، تفسیرابوالفتوح رازی، تفسیر شریف لاهیجی و چند تفسیر دیگر نیز تصریح شده که جلباب همان چادر است.( ابن عربی، 1408ق: ج3، ص1585 ) .

آیا با کشف شرایط لازم و کافی میتوان نسبت علی برقرار کرد؟ در تفاوت میان احکام فردی و اجتماعی در فقه باید گفت که حتی احکام فردی هم خالی از جنبه اجتماعی نیستند و نمیتوان انکار کرد که احکام فردى تأثیر غیرمستقیم بر احکام اجتماعى دارد (مکارم شیرازی، ۱۳۷۷)، اما در زندگى اجتماعى، قوانین، مقررات و آداب خاصی وجود دارد که بسیارى از احکام فردی با آنها جنبه اجتماعی بهخود میگیرند. آنها نیز دائماً در حال گرفتن صورتهای جدیدند؛ آنها نیز از حیث وجود مادی وضعی زمانی خود، دائماً در حال نو شدن هستند و بودنشان بودنی تدریجی و غیر مستقر بالذات است(14).

مجلسی، 1363:ج 103، ص 242) که در اینجا جلباب چیزی غیر از پیراهن و خِمار قرار داده شده است و معنی پوشش روی دیگر البسه را می رساند که بدن را می پوشاند. بدین وسیله، بدن انسانهای نخستین پوشیده گردید و از برهنگی و شرمندگی آن نجات یافتند. برحسب اصل لغت هر پوشش حجاب نیست؛ آن پوشش حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت گیرد.

در نتیجه تقوا وخودنگهداری اگر در قلمرو شهوات و خواسته های نفسانی باشد «عفّت» نامیده می شود. قرائتی، مجموعه فیش های تبلیغی 3، ص4) حجاب، درآیین مقدس حضرت ابراهیم و حضرت نوح ( علیه السلام) حائز اهمیّت بوده است. پس جلباب باید پوششی روی لباس های دیگر باشد که گفته شده است آن را به خود نزدیک کنند و این پوشش به صورت رها و بدون خاصیت پوشانندگی بدن نباشد. حجاب در آیین یهود: بدون تردید مبنای حجاب در شریعت یهود، آیات تورات بود که بر حجاب تاکید مینمود . پژوهش ها نشان می دهد که زنان ایرانزمین از زمان مادها، که از ساکنان این دیار بودند، دارای حجاب کاملی، شامل پیراهن بلند چیندار، شلوار تا مچ پا و چادر و شنلی بلند بر روی لباسها بودهاند.

پوشش و حجاب پس از نبوت زرتشت: در زمان ساسانیان که پس از نبوت زردشت است، افزون بر چادر، پوشش صورت نیز در میان زنان اشراف معمول شد. فیلسوف دنائت طبع ندارد، از مرگ نمى ترسد، ظلم نمى کند، تیزفهم است، حافظه قوى دارد و معتدل است. زيرا غير از هر ارزشي كه بر فلسفه بهطور فينفسه مترتب است و ما فعلاً از آن صرفنظر ميكنيم، فلسفه هميشه غيرمستقيم تأثير بسيار مهمي بر زندگي كساني كه حتي چيزي درباره آن نميدانستهاند داشته و از طريق خطابهها، ادبيات، روزنامهها و سنت شفاه به پالودن فكر اجتماع كمك نموده و بر جهانبيني افراد مؤثر واقع شده است.

چارلی چاپلین، بازیگر کمدین و غیرمسلمان، طی نامهای به دخترش، ژاکلین، بدحجابی و بدن عریان زنان را موجب فلاکت و بدبختی جامعه دانسته، رعایت حجاب را از عوامل مؤثر جلوگیری از فساد و تباهی میداند. «جلابیب جمع جلباب است وآن لباسی است که زن آن رادربر می کشد و همه بدن خود را می پوشاند یا مقنعه ای است که سر و صورت خود را به آن می پوشاند». 3- دستور بر نحوه پوشش جلباب با عنوان «یدنین علیهن من جلابیبهن» با چیزی مانند عبا و چادر سازگارتر است تا با لباس و روسری ؛ زیرا شکل لباس سراسری به گونه ای است که باید اطراف آن را به یکدیگر نزدیک کرد و بر روی هم قرار داد تا بدن را بپوشاند.

خداوند امر کرد یکی از هشت جفت قوچی که از بهشت به ایشان عطا کرده بود، ذبح کنند. به عنوان مثال، خود دکارت به صورت شرطی مجذوب زنان با چشمانی که دارای انحراف بودند شده بود، زیرا در دوران کودکی عاشق یک همبازی خود شده بود که چشمانش دارای انحراف بود. پس حجاب محدودیت نیست، بلکه یک امر فطری است که عزّت زن در گرو رعایت آن است؛ به این علت که عفاف و حیا خود تدبیری است که زنان باید برای گران­بها شدن خود در برابر مردان به کار برند و موقعیت خود را حفظ کنند.

به هر حال آیهای که در آن آیه، کلمه « حجاب » به کار رفته آیه 53 از سوره احزاب است که میفرماید: “وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ” یعنی اگر از آنها متاع و کالای مورد نیازی مطالبه میکنید از پشت پرده از آنها بخواهید. نایجل واربرتون، نویسندهی این کتاب، بهزبانی ساده و البته به شکل خلاصه گشتی در برخی از آثار کلاسیک فلسفه داشتهاست. فلسفه تاكنون در اينكه به ادعاهاي بزرگ خويش دست يافته و يا در مقايسه با علوم، دانش و معرفتي مقبول و برخوردار از توافق عام حاصل كرده باشد، موفق نبوده است. هرچند اين نكته كه فلاسفه تاكنون درباره مسائل فوق به يك توافق كلي دست نيافتهاند تا حدودي ايجاد بدبيني ميكند ولي نميتوان از آن نتيجه گرفت كه هر جا نتيجهاي قطعي و مورد قبول عام به دست نيامده، كوشش و پژوهش در آن زمينه بيهوده بوده است.

این کتاب برای افرادی که وقت بیشتری برای مطالعه دارند و میخواهند در زمینهی فلسفهی رواقیان و خودیاری زمان بیشتری را به مطالعه اختصاص دهند انتخاب مناسبی است. در نظر فیلسوفان مشّائی و کسانی که از این تفکر پیروی کرده اند، تحقق حرکت بر شش امر استوار است: مبداء حرکت؛ مقصد حرکت؛ موضوع حرکت که حرکت در او یا برای اوست و آن همان متحرک است؛ فاعل حرکت که محرک باشد؛ مسافتی که حرکت در آن واقع می گردد؛ و سرانجام زمان که حرکت به نوعی با آن منطبق است.

افلاطون: از نظر افلاطون فضیلت هر شئ همان چیزی است که آن شئ را قادر میسازد تا وظیفه خاص خود را به خوبی انجام دهد. در داستان حضرت آدم و حوّا (علیهما السلام) در تورات میخوانیم: «و چون زن دید که آن درخت برای خوراک نیکوست و به نظر درختی خوش نما و دلپذیر و دانش افزاست، پس، از میوه آن درخت خورد و به شوهرش نیز داد. فلسفه حجاب زن اداره همین رابطه است و حجاب مسئولیتی است که در قبال این مدیریت به زن داده شده است و مدیریت خانم می تواند زندگی را سر و سامان دهد.

پرسش این است که آیا تمام فیلسوفان اصلی فلسفه ی تحلیلی دارای تبار انگلیسی و یا امریکایی هستند؟ پرسش از چرایی بنیادیتر و اساسیتر است. در رابطه با نگاه از امام صادق (ع) روایتی آورده که درباره واجبات اعضا فرمود: برچشم واجب کرده که به آنچه خدا بر او حرام کرده ننگرد و از آنچه بر او حلال نیست اعراض کند و ایمان و وظیفه چشم این است. عفاف و عفت، در لغت به معنای مناعت با خویشتنداری آمده است؛ هم چنین به بازداشتن خویش از چیزی که حلال نیست عفت میگویند.

دیدگاهتان را بنویسید