زیست ۱۸ گونه آبزی در دریاچه؛همسایگی گربهماهی سیاهگوش با لاکپشت دریایی – همشهری آنلاین

به این ترتیب، محیط خاک میتواند به طور همزمان دارای سه فاز مایع، جامد و گاز باشد. تصویر زیر، یک توده خاک و فازهای مختلف آن را به طور مجزا نمایش میدهد. در ادامه به معرفی هر یک از این موارد میپردازیم. در ادامه، هر یک روابط حجمی (نسبت تخلخل، تخلخل و درجه اشباع) خاک را به صورت مجزا معرفی میکنیم. در ادامه، هر یک روابط وزنی (رطوبت وزنی و وزن مخصوص) خاک در حالتهای مختلف را معرفی میکنیم. آب و هوای محیطی، یک تخمین از pH احتمالی خاک ارائه می دهد. بافت بر روی روانی، رطوبت، هوای قابل ذخیره، نفوذپذیری و دیگر ویژگیهای خاک تاثیرگذار است. علاوه بر این موارد، رنگ خاک نیز به عنوان یکی از ویژگیهای فیزیکی آن به شمار میرود. مشخصات فیزیکی خاک کدام هستند؟ با این وجود، این پارامترها نیز از مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک نشات میگیرند. با این وجود، این ویژگی تاثیری بر روی رفتار مکانیکی خاک ندارد.

حدود اتربرگ، بر اساس حالتهای روانی (مایع، خمیری، نیمه جامد و جامد) تعیین میشوند. حدود اتربرگ، معیاری برای تعیین مرزهای تغییر رفتار خاک، با توجه به میزان رطوبت موجود در آن است. رطوبت وزنی خاک چیست؟ از مهمترین روابط وزنی حجمی خاک میتوان به نسبت تخلخل، تخلخل، درجه اشباع، رطوبت وزنی و وزن مخصوص اشاره کرد. خواص مکانیکی خاک، با استفاده از آزمایشهای مخصوص اندازهگیری میشود. از مزایای این روش از بهسازی خاک میتوان به افزایش ظرفیت باربری خاک، کاهش نشستهای ناخواسته، پایداری شیروانیها و افزایش تراکم و کاهش حفرهها اشاره نمود. این روش از قدیمی ترین روشهای بهسازی خاک است؛ و مهمترین هدف این روش، بهبود یا کنترل پایداری حجمی و مقاومت خاک بستر است. علاوه بر این، دانهبندی یکی از عوامل کنترلکننده در هنگام انتخاب روش مناسب برای بهسازی خاک است. سیستم طبقه بندی خاک BS که بر اساس آیین نامه انگلستان تنظیم شده است، شباهت های زیادی به روش طبقه بندی USGS دارد و تفاوت اصلی آن ها در این است که در سیستم طبقه بندی BS ممکن است از چند حرف فرعی برای تشریح خاک ها استفاده شود. گرچه در یک پروفیل خاک ممکن است یک نوع ساختمان بیش از سایرین دیده شود، ولی معمولا در افقها یا لایههای مختلف ممکن است، چند نوع ساختمان یافت شود.

سفیدرود از روستای حلیمه جان با منظرهای زیبا از قله درفک، فاصله چندانی ندارد و با صرف چند دقیقه، میتوانید به آن برسید و ماهیگیری کنید. رس سیلیکاته: رسهای سیسلکاته، ذرات ریزی از جنس کانی سیلیس با سختی بالا هستند. به طور کلی، PI بالاتر از ۱۷ نشاندهنده رس بیشتر و PI پایینتر از ۷، بیانگر میزان لای بیشتر است. «بافت» (Texture): نسبت ماسه، لای و رس در ترکیب خاک را نمایش میدهد. تحکیم اغلب برای ارزیابی خاکهای ریزدانه مانند رس و لای مورد استفاده قرار میگیرد. PH: معیاری برای تعیین میزان اسیدی یا بازی بودن خاک است. تا خیالِ دریا بودن کنم! کنار دریا که هستم چشمام را می بندم و صدای موج ها را گوش می کنم که از دورها می آیند و کم کم به ساحل می رسند و باز همین کار تکرار می شود و این صدای پر از آرامش را در خاطرم می سپارم. به همین دلیل توصیه میکنیم حتی اگر شناگر ماهری هستید، باز هم به تنهایی در سواحل هنگام شنا نکنید و زیاد پیش نروید. شنیدن این داستانها تجربهای ضروری در سفر به جزیره هنگام است.

خاک، تودهای متشکل از ذرات جامد است که فضای خالی بین ذرات توسط آب یا هوا پر میشود. فضای خالی بین ذرات خاک میتواند با آب یا خاک پر شود. میزان فضای خالی درون خاک، حجم، هدایت هیدرولیکی و حرکت ذرات را کنترل میکند. ضریب انحنای خاک، معیاری برای در نظر گرفتن تاثیر شکل منحنی در کیفیت دانهبندی آن است. این ویژگی، بر روی مقاومت برشی و دوام سازههای خاکی تاثیر میگذارد. درصد حضور رس سیسلیکاته در ترکیب خاک بر روی واکنشپذیری و سازگاری آن با افزودنیها و مصالح ساختمانی تاثیر میگذارد. پس از ریختن نمونه بر روی الک بالایی، مجموعه الکها توسط دست یا دست مخصوص لرزانده میشوند. در سیستم SI، واحد وزن مخصوص کیلونیوتون بر متر مکعب است. در سادهترین روش میتوان خاکها را بر اساس اندازه ذرات جامد موجود در آنها طبقهبندی کرد. نفوذپذیری خاکها با افزایش ابعاد ذرات افزایش مییابد. و چه اختلافی ممکن است بین خاکها موجود باشد؟ به عنوان مثال، GW، معرف گروه خاکهای خوب دانهبندی شده با ابعاد شن است. به طور کلی، میزان رس سیلیکاته و PH را میتوان به عنوان مهمترین خواص شیمیایی در مکانیک خاک در نظر گرفت. طبقهبندی متحد به عنوان پرکاربردترین سیستم مورد استفاده در مهندسی ژئوتکنیک شناخته میشود.

دیدگاهتان را بنویسید