سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

البتّه وقتی او از تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه به داخل را باز عوض کنیم. خدمات اجتماعی گستردهای که از آن، آحاد مردم منتفع میشوند؛ ربطی هم به کار نظامی و مسائل سوقالجیشی و مانند اینها ندارد؛ صرفاً خدمترسانی است، صرفاً کمک به پیشرفت کشور است، و در بخشهای مهمّی کمک به همین سیاست اقتصاد مقاومتی است. ما باید اطرافِ سیاستهای تکیه به داخل را آن چنان محکم و استوار نگه داریم که ولو حالا به فرض که تحریمها هم برداشته شد -خیلی خب، امکانات بیشتری در اختیار ما قرار خواهد گرفت؛ از مسئلهی صادرات و امکانات گوناگون و مانند اینها استفاده کنیم- امّا به آن حرکتِ تکیهی به داخل، ضربه زده نشود. ایشان با انتقاد مجدد از مشکلات موجود بر سر راه ایجاد واحدهای تولیدی، گفتند: گاهی برای فعالیت یک واحد تولیدی باید نه از ۷ خوان بلکه از ۷۰ خوان عبور کرد که مسئولان باید این مشکل جدی را حل کنند و مقررات زائد و موانع تولید را رفع کرد. این دانشجویان میتوانند دوره را با حداقل دو واحد مقدماتی به اتمام برسانند. مالکان این فناوری میگوید که LiveStory در نظر گرفته شده است تا فقط برای عکسهای افراد متوفی استفاده شود و هرگز نباید بدون اجازه آنها روی عکس یک فرد زنده استفاده شود.

۱۰. بررسی و اظهار نظر پیرامون قراردادهای منعقده فیمابین وزارتخانه و اشخاص حقیقی و حقوقی از لحاظ رعایت قوانین و مقررات جاری و انطباق آنها با موازین حقوقی. رقبای سیاسی در پاسخ استدلال میکنند که اگر آن فناوریهای خاص مفید هستند، خیلی ارزانتر میشد آنها را مستقیماً توسعه داد و این توجیه برای هزینههای عمومی بر روی تحقیقات مرتبط با فضا را به باد تمسخر میگیرند. این کار باید جهادی باشد؛ کارِ فوقالعاده باید در کشور انجام بگیرد تا رونق تولید به وجود بیاید؛ اگر رونق تولید به وجود آمد، این خود یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است. ضمناً به این هم توجّه کنیم، ما ملّت ایران، ما فعّالان اقتصادی، ما اندیشمندان مجموعهی کارهای کشور، اگر توانستیم با تکیهی بر توان داخلی، تحریم را بیاثر بکنیم، آن عامل تحریمکننده هم از تحریم دست برمیدارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایدهای ندارد، از تحریم دست برمیدارد، چون آنها هم دارند متضرّر میشوند. ۱۴. تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور مجوز تأسیس و انحلال و نظارت بر فعالیت و حمایت از ایجاد، استمرار فعالیت و توسعه مجتمع­های فرهنگی دیجیتال، خانه های فرهنگی دیجیتال، شهرک ها و مراکز توانمندسازی (رشد) رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال و نیز بخش­های ویژه رسانه­ها و فعالیت­های فرهنگی دیجیتال در پارک­های علم و فن­آوری و مراکز رشد.

۷. استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط دستگاه، سازمانها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان ، مدیران و کارمندان فراهم شود. ۳. نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های تربیت مربی، مبلغ و مدرس قرآن و عترت با مشارکت مؤسسات مردمی. بر اساس چشــمانداز بیستساله کشور (1404-1384) جمهوری اسلامی ایران کشوری توســعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اســلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اســام و با تعامل ســازنده و مؤثر در روابط بینالملل تصویر شده است. به طور مثال در شرایط جدید پیش روی منطقه ارتباطات فرهنگی و دیپلماسی عمومی و دیجیتال جمهوری اسلامی ایران نقشی کلیدی در مقابله با پروژه ایران هراسی و تعمیق روابط ایران و ملتهای منطقه خواهد داشت اما متاسفانه هنوز بسیاری از نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران جزء دیپلماسی رسمی معمول، ارتباط چندانی با جامعه پذیرنده و رسانههای پر مخاطب آنها ندارند، این آسیب جایی به خوبی خودنمایی میکند که مهمترین خبر دوران ماموریت برخی از دیپلماتهای کشورمان خبر انتصاب و پایان ماموریتشان است!

شد، معنایش این است که جامعه نگران این نخواهد بود که فلان اراذل آمریکایی یا صهیونیستی یا غیره چه تصمیمی دربارهی نفت ما میگیرد یا دربارهی اقتصاد ما میگیرد یا مواردی مانند اینها. که آن تحریمها را شروع کردند -به خیال خودشان تحریمهای فلجکننده که به کوری چشم آنها نتوانست جمهوری اسلامی را فلج کند- فعّال بودند؛ حتّی وزیر آمریکایی میرفت با یکایکِ رؤسای بانکهای مختلف در کشورهای مختلف تماس میگرفت؛ یعنی اینجور فعّال بودند؛ شبوروز مشغول بودند. حتّی مثلاً فرض بفرمایید تبدیل اقتصاد نفتی به اقتصاد مستقل، اقتصاد دانشپایه، اقتصاد مقاومتی. در این صورت هسته آن به سرعت شکافته و به دو اتم باریم و کریپتون تبدیل میشوند. اما این بار صوتی را نیز دریافت میکنید که یا به طور خودکار یا از یک شجره نامه در MyHeritage ایجاد میشود یا به صورت دستی توسط شما وارد میشود. همین آقایان و این خانمی که اینجا صحبت کردند، در واقع تبیین کردند بخشی از ظرفیّتهای کشور را در آن رشتهای که خودشان در آن رشته دارند کار میکنند. دُور زدن تحریم یک تاکتیک است، مصونسازی کشور در مقابل تحریم، یک راهبرد است، باید این کار را کرد، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیبپذیر نباشیم. تحریمها علیه ایران باید لغو گردد، و هر «طرح دیپلماتیک» که این هدف را محقق کند حمایت خواهیم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید