سلسله های چین باستان

مناسبات با سازمانهای منطقهای اوراسیا و شانگهای و مناسبات راهبردی ۲۵ ساله با چین و مناسبات راهبردی ۲۰ ساله با روسیه(که در دستور کار امضای دو طرف قرار دارد) به موازات مناسبات سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورها در جهان، چشمانداز روشنی از خروج از انفعال در مقابل آمریکا و غرب و تأمین منافع ملی و فعالتر شدن زمینههای توسعه داخلی و بهرهمندی از همه فرصتهای خارجی را نشان میدهد. چین موافق است که همه طرفها باید احساس فوریت بیشتری داشته باشند، حسن نیت و انعطافپذیری خود را به طور کامل نشان دهند و به سمت دستیابی هر چه زودتر به توافق حرکت کنند. تأثیر معنوی ایران و جایگاه ژئو استراتژیک این کشور در منطقه موجب میشود که ایران و چین یک سند ۲۵ ساله راهبردی را امضا کنند که این سند میتواند آینده اقتصادی ایران را رقم بزند، زیرا چین قرار است در ۲۵ سال آینده ۶۵۰ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز ایران سرمایهگذاری کند.

چین عضو بسیاری از سازمان های بین المللی است و دارای سمت های کلیدی مانند عضویت دائمی در شورای امنیت سازمان ملل است. با در نظر گرفتن اولویت های داخلی و وضعیتِ عمومی جامعۀ آمریکا، بایدن در صحنۀ بین المللی به دنبال تقابل و دردسر نخواهد بود. بی تردید چین در جریان پیوستن به نظام بین المللی چشم بر ویژگی های خود نخواهد بست. هفته نامه صبح صادق وابسته به معاونت سیاسی سپاه درباره سیاست خارجی دولت سیزدهم و مقایسه آن با دولت حسن روحانی نوشت: یکی از پیامدهای اندیشه لیبرالیستی و غربگرا در حکومتهای ایران، پایهریزی و اجرای سیاست خارجی غربگرا و یکسویه در تعاملات خارجی سیاسی و اقتصادی بوده که نوعی عدم توازن و آسیب به منافع ملی کشور را موجب شده است. از هنگام اجرای اصلاحات اقتصادی در چین برای پیریزی یک اقتصاد مدرن، چین یکی از سریعترین رشدهای اقتصادی دنیا را داشتهاست. در مجموع، میتوان پیشبینی کرد برندگان اصلی در افغانستان کشورهای پاکستان، قطر و ترکیه باشند و در مرحله بعد، ایران و چین و روسیه قرار دارند و بازندگان آمریکا و کشورهای غربی هستند، مگر اینکه، تحولی خاص و غیر قابل پیشبینی رخ دهد و بر برندگان و بازماندگان تاثیر بگذارد.

در حال حاضر، مذاکرات به مرحله حساس پایانی وارد شده و از سوی دیگر نیز هر چه مذاکرات به مراحل نهایی خود نزدیکتر میشود، تمام طرفها نیز باید ضمن جزم کردن عزم خویش، تمرکز بر حل و فصل مسائل باقی مانده را حفظ نموده و با نمایش متقابل انعطاف، به دنبال دستیابی به راه حلهای معقول باشند؛ در این فضا تمامی طرفها باید ضمن اتخاذ تصمیمهای سیاسی، سیر دستیابی مذاکرات به نتایج مورد نظر را تسهیل نمایند. چرخه دوگانه چین، به عنوان مدلی جدید از رابطه میان بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بینالمللی، مبین نقش کلیدی و پیشران بازار داخلی در اقتصاد، در عین ارتباط متقابل و اصلاح رابطه میان بازار داخلی و بینالمللی است. چین در نیمهٔ اول سدهٔ بیستم میلادی در دریایی از اختلافات و جنگهای داخلی غوطهور بود که کشور را به دو اردوگاه سیاسی عمده تقسیم کرده بود؛ کومینتانگ و حزب کمونیست چین. پس از دهه ی 70 بر تهاجم کشورهای غربی افزوده شده و بحران هایی که چین با ان ها مواجه بود روز به روز جدی تر شد.

آنها از طبقاتی کردن جامعه بیش از چیزی که امروز به چشم میآید، نوشتند؛ از رانتها و فروش پهنای باند به افراد خاص و شرکتها نوشتند و در کل به این مسائل پرداختند که هدف اصلی از طرح صیانت، شرکتها و منابع درآمد خصولتیای هستند که از کنار این طرح زاده میشوند. ۴ همچنان در قالب کارگروههای سهگانه و نشستهای دو و چندجانبه در سطوح مختلف ادامه دارد. نشست کمیسیون مشترک برجام نیز روز شنبه ۲۸ فروردین ماه در وین برگزار شد و در این چند روز رایزنیها در سطوح کارشناسی و کارگروهها ادامه داشت. این نشست با یک روز تاخیر به دلیل ابتلای یکی از اعضای هیأت اتحادیه اروپا به کرونا در روز پنجشنبه ۲۶ فروردین برگزار و مقرر شد که نشستهای کارشناسی به کار خود ادامه دهند. چین به عنوان کشوری دارای سلاح هستهای از بزرگترین ارتش دائمی دنیا و دومین بودجه دفاعی بزرگ دنیا برخوردار است. یعنی آمریکا بهانه نیاورد که برخی تحریمها را بر نمیدارد یا مذاکرات منطقهای و قدرت دفاعی ایران باید به مذاکرات برجام الحاق شود و در رابطه با راستی آزمایی و تعهد نمیتوانیم کاری انجام دهیم؛ لذا ایرانیها نیز درصددند غربیها را تشنه نگه دارند.

دیدگاهتان را بنویسید