سلسله های چین باستان

منطقه ژئو استراتژیک و ژئو اکونومیک غرب آسیا به رغم کاهش اهمیت آن پس از جنگ سرد، در آغاز هزاره جدید دوباره مورد توجه قدرت های بزرگ قرار گرفت که بیشتر به واسطه منابع عظیم انرژی بوده است. «ژاکلین کیسن» در کتاب «جنگ با جمعیت» نوشته است: «ما اکنون بیش از هر زمان دیگر منابع غذایی داریم. و ـ در آیه 33 سوره نور آمده است: کسانی که در فقر به سر میبرند باید عفت ورزند تا خداوند امکانات ازدواج را برای آنها فراهم کند . مسایلی مانند ایجاد توازن جمعیتی شهر و روستا، مسئلهی مهاجرت، لوازم فرهنگی ـ اجتماعی شهرنشینی ـ توزیع عادلانهی امکانات اقتصادی. حکومت اسلامی میتواند متناسب با شرایط و نیازهای خود، مسئلهی کنترل جمعیت و مسایل وابسته به آن را مدیریت کند. خواستههای فرزندان و فشار حاصل از آن در حد حداقل نیازهای روزمره نیست. خسرو انوشیروان نیز سفیری به دربار فغفور چین فرستاد که هر چند هدف آن دقیقا معلوم نیست اما شاید، برای دفع هجوم ترکان به سرزمین باختر(بلخ)که امپراتور چین نیز از حملات آنان به ستوه آمده بود، تقاضای همراهی و مساعدت نموده باشد (50) .

عوامل دیگری نیز جمعیت هنگ کنگ را افزایش دادهاند. د ـ از سوی دیگر در آیات و روایات دیگری اوصافی برای فرزند و زادآوری وجود دارد که اگر وصف مشعر به علیت باشد یعنی تا حدی گویای علت حکم باشد میتواند ترجیح داشتن فرزند زیاد را قید بزند. بنابراین وجود آیات و روایاتی با این مضمون که خداوند روزی همه را ضمانت کرده است، دلیل کافی برای رحجان عدم کنترل جمعیت در هر شرایطی نیست. با بهبود روابط چین و آمریکا میتوان گفت آمریکا بهترین قدرت خارجی بود که در روابط چین و شوروی اثر گذاشته است، چرا که در صدد بود تا از شکاف بین شوروی و چین برای رسیدن به اهداف خود کمال استفاده را ببرد. برای مثال، مصرف نفت این كشور بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ یعنی یك دهه صد در صد افزایش یافته است و به ۸/۶ میلیون بشكه در روز رسیده است. اصولا مبارزات روم و پارت و در گیریهای بیزانس با ایران ساسانی علل عمیق اقتصادی داشته است.بازرگانی خاور و روم در عهد امپراتوران به مراتب بیش از پیش توسعه یافت.کالاها از مغرب و از طریق بین النهرین شمالی و یا جنوب غربی ارمنستان به ایران و آسیای میانه حمل میشد و از آنجا به چین و شمال هندوستان میرسید.حمل و نقل کالاهای مشرق زمین نیز از همین راههای کاروان رو صورت میگرفت.در داد و ستد خاور، ابریشم یکی از مهمترین کالاها بود و بهمین سبب شاهراه اصلی، که از راه خشکی به سوی خاور میرفت، به نام”راه ابریشم”معروف شد (58) .در زمان ساسانیان ابریشم چین از راه آسیای مرکزی و سند به ایران میآمد و از ایران به روم و سایر کشورهای آسیای غربی صادر میشد.در مقابل قالی و مخصوصا قالیهای کار بابل، و سمه (59) و جواهرات سوریه، مروارید و مرجان دریای احمر و خلیج فارس، پارچههای مصر و شام، و نیز ادویه مخدره به چین صادر میگردید.همچنین از چین و تبت مشک (60) و حریر و زیره و انواع ظروف به ایران وارد میشده است (61) .

برای مثال در روایتی که در بالا نیز مورد اشاره قرار گرفت علت تشویق به فرزندآوری تکثیر مومنان و لا اله الا الله گویان بود و یا فرزند به عنوان زینت یا باقیات صالحات معرفی شده است پس اگر در شرایطی و بنا به علل و عوامل فرهنگی، تربیتی، اقتصادی فرزند زیاد باعث کم توجهی والدین به تربیت دینی و انسانی فرزندان شود نمیتوان به صورت مطلق تکثیر نسل را ترجیح داد. به این معنا که اگر فقیر بر اثر فقر، مرتکب گناه و معصیت شود، غنی نیز در این رابطه مقصر است. علاوه بر آن که ابعاد کلان جمعیت نیز از نظر ضرورتها و بایستههای حکومت اسلامی میتواند مورد توجه برنامهریزان حکومتی باشد. بنابراین جمهوری اسلامی نیازمند تجدید نظر در سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه خود است و در این مسیر، الگوی چینی می تواند بهترین راهنما برای ایران باشد. اصلاحاتی که در چین اجرا شدند، ریشه عمیقی در داخل خود این کشور داشتند و از خارج سیستم به آن تحمیل نشدند. حکومت چین راهپیماییها و تجمعهایی را که تهدیدی بالقوه برای «ثبات اجتماعی» کشور تلقی کند، سرکوب میکند که معروفترین و خونبارترین آنها واقعه میدان تیان آنمن در سال ۱۹۸۹ بودهاست.

اگر قیمت ارز در میان معاملات آنها تغییر کند، مردم بهراحتی میتوانند به صرافیهای دولتی مراجعه کنند. اگر چنین نکنید با شوکی که قابل کنترل نیست مواجه خواهید شد. فرزند اگر زینت، اثر صالحی از والدین، مومن و لا اله الا الله گو باشد مطلوب است. بدیهی است که در موارد قابل توجهی مال و فرزند زیاد مایه زحمت و غفلت از یاد خداوند میشوند. در نهایت به نظر میرسد که میتوان گفت، فرزند نعمت است و داشتن فرزندان بیشتر مورد تأیید دین است؛ البته نه در هر شرایطی. در همین حال، به نظر میرسد آمریکاییها مصمم هستند که از دخالت سیاسی-نظامی بیشتر در غرب آسیا اجتناب کنند. در وهله اول مناسب است که عوامل جانبیای را که باعث کنترل ناخواسته جمعیت میشوند، مورد نظر قرار دهد. ب ـ آیات و روایاتی وجود دارد که فزونی جمعیت مسلمانان را یک معیار مهم هم در دنیا و هم در آخرت قرار داده است. در آیات قرآنی و روایات، تشویق فراوانی به ازدواج و خروج از تجرد شده است.

دیدگاهتان را بنویسید