سیاست خارجی چین و جایگاه افغانستان در آن – روزنامه افغانستان

فشارهای اجتماعی و سیاسی برای محدود کردن اندازه خانواده به یک فرزند، زنان را مجبور کرد که برای باردار شدن اجازه رسمی از کمیته یا شورای محلی کسب کنند. در هرحال، بزرگ ترین گروه سنی اکنون در حال خارج شدن از سن باروری است. موفقیت آشکار سیاست خشن چین در کنترل باروری موجب شده است تا برخی کارشناسان فواید دیکتاتوری را بیش از دموکراسی در توسعه بدانند، اما در واقع موارد بی شماری است که نشان می دهد نبود رسانه های آزاد به طور خاص و نبود دموکراسی به طور اعم توسعه چین را کند کرده است. کنترل موفقیت آمیز جمعیت در چین با خطرات منافع آن همراه بوده است. اما به دلیل نیروی محرکه (۵) جمعیتی، جمعیت چین به رشد ادامه داده است، زیرا گروه سنی جوان با جمعیت بزرگ تر جایگزین گروه سنی پیرتر با جمعیت کوچک تر شده است. در برداشت نخست، بخشی از انرژی غرب را به شرق اروپا معطوف کرده و از تمرکز بر شرق آسیا کاسته است، نیاز به میانجیگری چین را افزایش داده، روسیه را به چین وابسته کرده و می تواند به تضعیف روسیه و اروپایی ها منجر شود. انقلاب دموکراتیک طبقه ی سرمایه داران ( با نام انقلاب شی هَی ) به رهبری سوئِن جونگ شَن نخستین انقلاب ضد امپراتوری و ضد فئودالیسم چین، پایان سلسله ی چینگ و همچنین پایانی بر بیش از دو هزار سال نظام امپراتوری در چین بود.

بانک مرکزی چین با انتشار گزارشی سه ماهه خود اعلام کرد که می خواهد میان پایداری رشد اقتصادی و مالی ، اصلاحات ساختاری از طریق انجام برخی تغییرات نهادی مانند حذف مقررات دست و پا گیر، افزایش قدرت رقابت پذیری شرکتها، گشایش فضای اقتصادی و مالی کشور به روی سرمایه گذاران خارجی و رفع محدودیت های تجاری در اقتصاد و همچنین جلوگیری از سوداگری و سفته بازی(خرید احتکاری ارزان قیمت یک دارایی، کالا و محصول، به امید فروش آن در آینده باقیمتی بالاتر و سودبری بیشتر)، در بخش های اقتصادی توازن ایجاد کند. انستیتوی آنالیز «لستر براون» که یک ناظر جهانی است، مشکل ریشهای در بحران آفریقا را رشد سریعتر جمعیت این قاره نسبت به سایر قارههای جهان در تاریخ اعلام کرده که با فرسایش وسیع خاک، جنگلزدایی و ناتوانی دولتهای آفریقایی در حمایت مناسب از کشاورزی توام شده است. نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم، هر چند ناقص، اما عمدتاً توسط دموکراسیهای لیبرال شکل گرفت که اصولاً به حقوق بشر جهانی، حاکمیت قانون، بازارهای آزاد و مداخله محدود دولت در زندگی سیاسی و اجتماعی شهروندان خود متعهد بودند. شمار ظروف مفرغی از خاک بیرون آورده شده در خرابه های شهر ” این ” به حدود چند هزار رسیده است .

هر چند با نخستین بارداری معمولا موافقت می شد، اما دومین زایمان فقط در صورتی مورد پذیرش قرار می گرفت که یا فرزند اول نقص عضو جدی داشته باشد یا زن ازدواج دوباره کرده باشد. در هر حال مخالفت های مردمی دوباره باعث شد که این سیاست تا حدودی معتدل شود و تاکید بیشتر بر ارتقای موقعیت زنان و فراهم کردن تامین اجتماعی سالمندان قرار داده شود. برای حل مشکل نیاز بر این است که با جیب خالی مذاکره نشود و با حفظ پشتوانه ملی اجازه ندهیم که دیگران با قاشق خالی با ایران روبرو و مذاکره کنند. افزون بر این، در حالی که باروری کاهش یافته است، ترجیح فرزند پسر بر دختر تشدید شده است. تا اواسط دهه ۱۹۹۰، نرخ باروری چین به ۹/۱ فرزند به ازای هر زن رسید و این نرخ تا ۶/۱ فرزند در سال ۲۰۰۸ کاهش یافت. گزارش کمیسیون جمعیت و برنامه ریزی تنظیم خانواده دولتی چین نتیجه گیری کرده است که کشور ممکن است در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۳۰ میلیون مرد بیش از زن در سن ازدواج داشته باشد و هشدار داده است که این نتیجه می تواند به بی ثباتی اجتماعی بینجامد.

آمارتیا سن در پژوهش پیشگامانه خود در سال ۱۹۹۲ برآورد کرده است که ۴۴ تا ۵۰ میلیون زن درچین مفقودالاثرند. دوم، مقامات دولتی پس از سالها تجربه در برنامه ریزی اقتصادی، نواقص سیستم برنامه ریزی شده و نیاز به تغییر را درک کرده بودند. از سویی دیگر، یک جریان پنهانی تنش های طایفه ای ضد چینی در لایه زیرین جامعه اندونزی وجود دارد، که در اوائل و اواخر رژیم سوهارتو( در قالب متهم کردن طایفه های چینی به خاطر مشکلات اندونزی) و به شکل قیام های خشونت آمیز ضد چینی بروز کرد. بسیاری از خانواده های چینی به نظر می رسد که احساس می کنند اگر قرار است یک فرزند داشته باشند، بهتر است آن فرزند پسر باشد تا نسل خانواده را تداوم بخشد و والدین را در دوران پیری مورد حمایت قرار دهد. موضع چین این است که ایران نباید تحت هیچ نوع تحریمی قرار گیرد و باید به انرژی هستهای دسترسی داشته باشد، اما با گسترش برنامه هستهای ایران تا این سطح مخالف است و از نظارت بینالمللی به عنوان راهحل مسئله هستهای حمایت میکند.

دیدگاهتان را بنویسید