سیاست های کلی نظام

۴. سیاست گذاری و تدوین ضوابط و هدایت نحوه گردآوری، پردازش و انتشار اطلاعات مربوط به پیشرفت برنامه ها و فعالیت های دستگاههای دولتی، نهادها و موسسات عمومی. 6- کاستن مراحل دادرسی بهمنظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب. در گذشته، نیروهای میانهرو نگران بودند که فشار اروپای غربی بر ایران که به تبعیت از ایالات متحده صورت می گرفت سبب وابستگی ایران به شوروی و بلوک شرق شود. پس هم اکنون هم اگرچه در نظرگاهی حمله روسیه به اوکراین به سبب شکستن نظم استبدادی غرب، مطلوب جلوه کند، اما این مطلوب هرگز نباید به گونه ای ابراز شود و یا در تحلیلی چنین بنشیند که گویی نظام حاکم بر روسیه از دایره استقلال خواهی و انسانیت خواهی ما خارج است. 2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی- جانوری و بالابردن غنای حیاتی خاکها و بهرهبرداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایهگذاری در آن. 44- همافزایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی درزمینههایی که دارای مزیت نسبی هستند ازجمله صنعت، معدن، تجارت، مخابرات، حمل و نقل و گردشگری، بهویژه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و خدمات مهندسی پشتیبان آن، صنایع انرژیبر و زنجیرة پاییندستی آنها، با اولویت سرمایهگذاری در ایجاد زیربناها و زیرساختهای موردنیاز و ساماندهی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس در چهارچوب سیاستهای آمایش سرزمین.

درواقع اگر تعریف درست و معناداری از رابطه این دو مقوله نشود، ممکن است بین طرفداران توسعه سیاسی با کارگزاران سیاست، منازعه و معارضه به وجود آید و آثار و پیامدهای ناگوار آن، علاوه بر کارگزاران این دو حوزه، دامن جامعه را نیز فراگیرد. ماتوزی و ماریو استدلال میکنند که در دمکراسی مدرن سیاستمداران بهطور معمول یکی از این دو مسیر را طی میکنند. در سیاست بین الملل اگر فاصله ی میان نقش و قدرت ایجاد شود ،جنگ اجتناب ناپذیر می شود .با گسترش ناتو به حوزه ی نفوذ روسیه در شرق فاصله ای میان نقش روسیه و قدرت روسیه ایجاد شد.تجربه ی تاریخی نشان داده است که قدرت های بزرگ در این نقطه عطف خویشتن داری را کنار گذاشته و با توسل به زور نظامی و جنگ در صدد بر آمده آمد که نقشی در قد و قامت خود در حوزه ی نفوذ خود ایفا کنند.و این یکی دیگر از دلایل اقدام نظامی روسیه علیه اکراین است. • بسته به الزامات قوانین مربوطه، شما این حق را دارید که وقتی دلیل موجهی برای نگهداری اطلاعات شخصی شما نزد ما وجود ندارد، درخواست حذف این اطلاعات را بدهید. • انجام امور لازم برای حمایت ، هدایت و نظارت بر کار مطبوعات محلی .

• در شرایطی که در این سیاست حفظ حریم خصوصی توضیح داده شده و یا از راههای دیگر به آگاهی شما خواهد رسید. سرشت سیاست بین الملل همین است و گریزی از آن نیست .و الا جنگ و خشونت را مگر می شود تایید کرد و ستود. وی افزود: دولت دینی و جامعه دینی غضب دارد اما آن را مانند شهوت خود تربیت می کند. هر مسلمانی در چهارچوب توان خود مسئولیتی دارد. سال۱۶۴۸ میلادی قراداد وستفالی متعاقب جنگ های مذهبی در اروپا منعقد شد و دولت ملت های مدرن امروزی شکل گرفتند.از آن روزگار به این سو دولتمردان و سیاستمدارن و اندیشه ورزان تمام سعی و توان خود را به کار بستند تا دولت در حوزه ی داخل ثبات و صلابت خود را حفظ کند . به هر صورت دولت ایران قابل اتکاء بودن شهادتهای شاهدانی مانند ابوالحسن بنی صدر، که حکم دادگاه بر اساس شهادت آنها صادر شد، را زیر سؤال برده بود.

بررسیهای این گزارش نشان میدهد که با فرض آنکه بانک مرکزی در سال۱۴۰۱ بتواند با اجرای مصوبه کنترل ترازنامه و سایر ابزارهای خود نرخ رشد نقدینگی را حدود ۲۷درصد نگه دارد، در این صورت پیشبینی میشود در سال آینده مجموع تسهیلات قابل پرداخت میانمدت و بلندمدت شبکه بانکی حدود ۲۰۰۰هزارمیلیارد تومان باشد که با در نظر گرفتن سهم حدود۴۰درصدی برای تسهیلات امهالی، حدود ۱۲۰۰هزارمیلیارد تومان آن قابل برنامهریزی است. فرمان جنگ ولادیمیر پوتین بر علیه اوکراین هم از این منظر قابل تفسیر است که اقدام او یک واکنش است برای حفظ قدرت و امنیت خود در جهان .. در سیاست بین الملل یک سری قواعد نانوشته میان قدرت های بزرگ حاکم است . بی رحمی خود را حفظ کرده و جان مردمان جهان در طول تاریخ تشکیل دولت های مدرن ، قربانی این بی رحمی شده است.از این منظر نقدی بر ولادیمیر پوتین که فرمان جنگ تمام عیار کلاسیک بر علیه اکراین را صادر کرد نیست چرا که جبر سیاست بینالملل چنین جنگی را بر سیاست مداران تحمیل می کند.چرا که معضل امنیت ,مشکله ی اقتدار در سیاست بین الملل دست نخورده و تمیز باقی مانده است .حس ناامنی در این حوزه ی پیچیده و تو در تو به واسطه تصمیمات و اقدامات دولت های دیگر ،کافی ست که یک واحد سیاسی را به سمت جنگ و خشونت سوق دهد .دلیلش روشن است .او ملجا و ماوایی جز خویشتن نمی یابد تا امنیت و منفعت و قدرتش را حفظ و نگه داری کند .در این پهنه ی جنگل وار دولت ها تنها ترین موجودیت های سیاسی هستند.از همین رو چاره ی جز کسب ،حفظ و افزایش قدرت خویش ندارند .این اصل مشخصا میان قدرت های بزرگ بسیار پر رنگ و غلیظ است.

دیدگاهتان را بنویسید