شعر نو عاشقانه + متن و اشعار احساسی و رمانتیک برای مخاطب خاص

قدیمیترین نمونههای موجود شعر فارسی به اواسط سده سوم باز میگردد؛ این اشعار به دوره طاهریان و سپس صفاریان بازمیگردد. گرچه در حوزه علوم و معارف هنوز يونانيت و كل مطلق يونانى سراغ مسلميننيامده بود،اما گرايش به لذايذ اين جهانى و فراموشى معاد و گاه چون شيطان انكار احكامالهى كردن،به جهت غلبه حضور و حيات انضمامى در هنر،به نمايش در مىآيد.نخستينشاعران نيست انگار تمدن اسلامى از جمله«الحطيئة»كه به زشتى ظاهر و باطن مشهوربودند در اين دوره قدرت گرفتند.حطيئة شاعرى نيست انگار بود كه زن و فرزند و حتىمادر و شخص خويش را آماج هجويات خود قرار داده بود.او از اين طريق به گذرانزندگى مىپرداخت.در حالى كه در حوزه علمى شيعه بر كنار از جامعه سياسى-و برخىاز جماعت پارسايان اهل سنت-طى قرن اول و اوايل قرن دوم هنوز قرآن حاكم مطلق است و حتى مذاهب فقهى رسمى چهارگانه اهل سنت و مباحث علوم شرعى شكل منظمو مدونى نيافته بود.

رکود شعر و شاعری در زمان خلفای راشدین نیز ادامه یافت؛ این خلفا سیاست سخت و خشنی را نسبت به شاعران پیش گرفتند؛ از یک سو این خلفا مدح و هجو و مباهات و قبیلهگرایی را نکوهش میکردند و از سوی دیگر شاعران را از آوردن مضامین قدیمی فرهنگ عرب مانند شراب و زن در اشعارشان نهی میکردند. این شاعر ادامه میدهد: شاعران بسیاری داریم که در همه زمینهها علاقه دارند شعر بگویند و گاهی در برخی اشعارشان اشاره مستقیمی به ارزشهای انقلاب اسلامیدارند اما لزوماً جزو شاعران شعر انقلاب به شمار نمیروند. نادمی میگوید: الان بسیاری از شاعران، شعر انقلاب میگویند چون شرایط فعلی، وضعیت روزهای نهضت را ندارد و ارزشهای انقلاب اسلامی در جامعه تثبیت شده و قرار است که ترویج یابد.

هنر بزرگ او بحث و برسي هاي دلنشين و جاودانه اي است كه به دنبال داستان ها پيش مي آورد و انديشه هاي درخشان عرفاني و فلسفي خود را در قالب آنها قرار ميدهد. هفتمین جشنواره بینالمللی شعر انقلاب همزمان با هفته هنر انقلاب در فروردین ماه ۹۷ برگزار میشود. یکی از اهداف جشنواره شعر انقلاب اسلامی که هفتمین دوره برگزاری خود را سپری میکند و مرحله اول داوریهای آن انجام شده، همین است.

با ظهور اسلام تا حدودى به ماده شعر قديمصورت دينى زده مىشود،و گاهى نيز به جهت فقدان قابليت،ماده شعرى به همان وضعمىماند.و در آن نحو شعرى كه صورت اسلام را پذيرفته،در آغاز به جهت قرب بهفرهنگ جاهلى،قالب شعر حفظ شده بود،بدين ترتيب كه شاعر پس از مقدمهاى دربارهمعشوق و هجران و بىوفايى او(نام مقدمه«نسيب»بود)،به وصف اشتر خود مىپردازد وقدرت و نرم بدنى و توان او را در تحمل خستگى و گرما مىستايد،سپس به موضوعاصلى مىرسد كه همانا مدح حضرت رسول اكرم(ص)است ولى به تدريج اين گونهمقدمهها(يعنى نسيب و وصف اشتر)جاى خويش را به مقدمهاى در وصف خدا و اسماء وصفات او مىدهد و همين طور در مدح انبياء و اولياء و صديقين، و سپس به موضوعقصيده مىپردازد.در صورتى كه شعر كوتاه باشد وصف خدا و اولياى خدا و قدسيان درابيات مختلف بيان مىشود.

نرم نرمك راه می رفتیم. شاعران حقيقى همواره تمناى سير به مقام روح القدس (3) داشتهاند.زيرا با پايمردىقوه قدسى روح القدس مىتوان به گنجهاى تحت العرش راه برد چنانكه حكيمان انسىگفتهاند«تحت العرش كنوزا مفتاحه لسان الشعرا»يعنى زير عرش گنجهايى است و زبانشاعران گشاينده آنند.اما شاعر عصر جاهلى كه درونش را هواى نفس پر كرده حتى زمينو آسمان حسى نزديكش را نمىبيند و صورت ممسوخى از آن را كه همان صورت سافلو اسفل حيات حيوانى آدمى است ادراك مىكند. وى مانند بسيارى از شاعران از بنى اميهپول مىگرفت و در باطن طرفدار بنىهاشم بود و بنى اميه اين را مىدانستند ولىنمىتوانستند دستبه اقدامى جدى بر عليه وى بزنند،فى المثل،موقعى همين فرزدقمطالبى،بر ضد بنى اميه گفت و«مروان بن حكم»والى معاويه در مدينه در صدد مجازات وتنبيه فرزدق برآمد.فرزدق كه آن را دانست از مدينه به بصره گريخت،مردم به مروانگفتند بد كردى كه چنين كردى زيرا ناموس و شرافتخود را به دستشاعر مصرىسپردى.مروان گفته مردم را پسنديد،توشه راه و صد دينار براى فرزدق فرستاد تا از هجواو رهايى يابد.با اين همه مهربانى،موقعى كه«هشام بن عبد الملك»خليفه اموى مناسكحجبه جا مىآورد حضرت على بن الحسين امام سجاد(ع)را در طواف ديد و او راناشناس گرفته هويتش را جويا شد.«فرزدق»كه آنجا حضور داشت فورا قصيدهاى درمدح اهل بيتسرود (9) .همچنين بود كميتبن زيد اسدى كه همواره از سوى ائمه تاييدمىشد.ائمه اطهار(ع)او را مؤيد به روح القدس دانستند.

در دوره امويان شعر سياسى به تبع فرق مختلف از شيعه،سنى،خارجى،مرجئه،جبريه، قدريه-كه گاه تحت تاثير عرف قومى و قبيلهاى بود-و نفسانيات باطل به وجودآمد،و هر گروه سعى داشتند شاعرانى را به طرفدارى براى خود مهيا كنند.در كنار اينشعر سياسى-كلامى، شاعرانى از جمله بعضى از خلفاى اموى نيز وجود داشتند كه سننشعر غنائى باطل را احياء و از شراب و عشق و لذايذ اين جهانى ستايش كردند.غفلت وبعد از حقيقت اسلام و سيره نبوى و ولوى،رواج زندگى شهوانى كه حتى به مكه و مدينهنيز سرايت كرده بود و وجود خلفاى اموى كه تنها دل مشغوليشان شراب وعشق و لذايذ اين جهانى بود همراه با دورى ائمه از اريكه حكومت اسلامى مقتضىپيدايى مجدد اين شعر بوده است.

جارى شدن سيل ثروتها به دمشق و انتقال بخشى از آن به مكه و مدينه،همراه با ضعفايمان موجب مىشد موسيقى و شراب و آواز و شهوترانى در عصر اموى روز به روزافزايش يابد.در اين زمان زندگى شهوانى شهرى نوعى«غزل»را پديد آورد كه در واقعصورت مبتذلى از عشق تراژيك بدوى نظير عشق ليلى و مجنون بود (10) .در اينجا ديگرغزل شعر عاشقانه عميق كه بعدها سر مشق صوفيه قرار گرفته و صورت عشق حقيقى نهعشق مجازى پيدا كرد،نبود-با اين خصوصيات كه عشق مجازى پلى براى عشق حقيقىاست:المجاز قنطره الحقيقه.چنانچه در غزلها و اشعار حكيمانه و عرفانى به ظهورپيوست،بلكه شاعر اموى ديگر از هيچ سخنى زبان در نمىكشيد،دقايق ناگفتنى عشقشهوانى،ظرافتهاى زنانه و سخنان گستاخانه شرم انگيز همه را به زبان مىآورد و در اينوضع حتى در باب زنان خلفا و اميران نيز«نسيب»سروده مىشد (11) .

ديوانى منسوب به او كه تقريبا شامل است بر 1500بيت در باب معانى دينى(ترغيب بر ترك دنيا،عبارات نيايشى،جملات اندرز آميز درزمينه زهد و خرد)و ربانى،چنين تفكرى را باز مىگويد.در اين ديوان روح شاعرانهجاهلى رنگ باخته و عالمى نو در عرصه حضور تخيلى و تخيل ابداعى اقامه گرديدهاست.از اين نظر قرينه آن نهج البلاغه به مثابه اثر نثرى امير مؤمنان تلقى مىگردد كه اساستكوين ادب دنيا و دين اسلامى است. در یادداشت او که با عنوان «شاعری بدون «پیپ» و «پاپیون» منتشر شده، آمده است: «سلمان هراتی» – بیهیچ اغراقی – از تأثیرگذارترین و پرمخاطبترین شاعران نسل انقلاب است.

و چه گونه تأثیرگذار بود، زیرا گفته میشود، که مولانا در زیاده مورد در حالت سماع شعر میگفت. مولانا در سال 604 هجری قمری در 6 ربیع الاول (برابر با 15 مهرماه) در بلخ به دنیا آمد. یکی از اصول مهم برای زندگی هر فرد موفقی اینست که در برابر سختیهای زندگی صبر کند. با اين اوصاف شعر شيطانى جاهلىديگر نمىتوانست در برابر شعر رحمانى اسلام باقى بماند،همچنانكه بتهاى 360 گانه مكهبه قوت عصاى پيامبر و تاييد روح القدس شكستند مىبايستشعر و صورت خيالى كاو وگوژ نفس اماره جاهل فرو پاشد و از ميان برود.حال با اين مقدمه،نظرى به اوضاع آغازينظهور شعر اسلام و بسط آن بيفكنيم.

شعر روح و باطن همه هنرهاست و هنرمندان همه در مرتبه سير و سلوك باطنى خودشاعرند.اگر هيچ هنرى را در ميان هنرهاى اسلامى به محك كلام نبى(صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه(علیهم السلام) سنجيده ندانيم،شعر چنين نخواهد بود زيرا شواهد بسيار در ميان است تا بر اين نظرحجت آيد كه شعر حقيقى كلامى است كه روح القدس بر زبان شاعر جارى كند (1) . عالم اسلامى همان ظهور و تجلى اسم اعظم الله اكبر و كل و حقيقت محمدى است كهبىحجاب در افق چشم دل پيامبر اسلام(ص) و اهل بيت عصمت و طهارت(ع) گشودهشده است.اين مرتبه يعنى ظهور كلى عالم اسلامى اختصاص به انسان كامل دارد،اما درمراتب نزولى چنانكه ابن عربى در فتوحات مكيه بدان اشاره كرده وجود شاعران وهنرمندان را نيز فرا مىگيرد و پرتو الهام رحمانى و ربانى روحشان را در حال سكر آميز ادراك وحدت حقيقى روشن مىگرداند.

بیدل این وحدت و کثرتِ لازم و ملزوم را مانند جسم و جان می­داند. پدیده شعر انقلاب اسلامی، شاعران انقلاب اسلامی را مطرح میکند و موضوعیت خودش را در جایگاهی که در کلیت شعر فارسی وجود دارد، تثبیت میکند. نباید خودش مرد زندگی خودش را انتخاب کند؟ در واقع مضمون، بهترین قالب خودش را پیدا میکند. اگر به دنبال جملات زیبا برای شروع سخنرانی هستید، سعی کنید همواره خودتان آن جملات را طراحی کنید! امویان پس از آن که به خلافت اسلامی دست یافتند، در گسترش ادبیات و شعر سعی کردند و شعر درباری را گسترش دادند. اگر قصد دارید در مجمع خیریه که افراد خیر و سازنده در آن حضور دارند، سخنرانی کنید شعر زیر متناسب با شرایط است.

این نوع سخنرانی مهم است که چگونه شروع شود زیرا اکثر مخاطبان از نظر دانش و آگاهی علمی در سطوح مختلف بوده و حتی ممکن است از سطح سخنران هم بالاتر باشند. می خواهید همه چیز را مطابق میل خود انجام دهید که گاهی می تواند به دلیل عدم توجه به نظر دیگران مشکل ساز باشد. روح آن مرحوم را شاد و تسلی خاطر بازماندگان خواهید بود. اگر نام او را اشتباه بیان کنید هم خودتان و هم آن فرد را نزد مخاطبان بی اعتبار خواهید کرد. از جایی که هستید شروع کنید، از آنچه دارید استفاده کنید و کاری که میتوانید را انجام بدهید.

دیدگاهتان را بنویسید