ضرورت تحول و بازنگری در روششناسی فهم و تفسیر قرآن

نقش های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات – اطلاع رسان: افرادی که همواره بروز بوده و در جریان پیشرفت ها قرار دارند. هرچند این تکنیکها و ابزارها هنوز هم امروز بهکار میروند، کاربردهای رایجتری مانند نظارت بر حال بیماران از راه دور (از طریق دورسنجی)، آبیاری گیاهان، بررسی وضعیت بزرگراهها و غیره دارند و استفاده گسترده از رایانهها، از نظر کمیت و تنوع، از کاربردهای فضایی آنها فراتر رفتهاست. البته بسیاری از نظریات امروزی در مقابل اسمیت و عقاید او قرار دارند. اسمیت از ایده های آنان استفاده کرد و آن ها را به نظریه هایی در رابطه با چگونگی اقتصاد گسترش داد. این اقتصاد سرمایهداری با مشکلاتی که ناشی از این اقتصاد بود، از غرب و از آمریکا سرریز شد به بسیاری از کشورها؛ و اقتصاد جهانی در مجموع، یک کل مرتبط به یکدیگر است، طبعاً کشورها از این مشکلات کموبیش متأثر شدند؛ بعضی بیشتر، بعضی کمتر. مردم نیز به عنوان بخشی از منابع و تواناییهای مورد نیاز برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان با کیفیت به محسوب شده و از آنجا كه ارائه خدمات باکیفیت تماما شامل برخورد با مشتریان، كاربران و تأمین كنندگان است، به همین علت نمی توان ارزش ایجاد نقش های مدیریت خدمات فناوري اطلاعات را نادیده گرفت.

در این کتاب برای نخستین بار تحلیلی منسجم از مباحث اقتصادی مطرح شد. نفی سلسه مراتب نظام بین الملل و ماهیت ساختار ستیز آن باعث شد تا سویه های گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به سمت نفی نهادهای بین المللی و سازمان های بین المللی حرکت کنند، چراکه این نهادها و سازمان­ها برای انقلابیون تداعی کننده آمریکا – غرب بود. ۴. نظارت بر مدیریت طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و مطالعات میدانی بر اساس اولویت های پژوهشی دستگاه های متولی امور قرانی، دستگاه های مرتبط و نهادهای مردمی. اسمیت به طور مستقیم نظریه تولید بر اساس ۳ عامل کار، سرمایه و زمین را مطرح نکرد اما در پیدایش آن موثر بود چرا که به نحوی بحث توزیع درآمد در این ۳ عامل را مطرح نموده بود. از نظر اسمیت تقسیم کار بدون وجود سازمان برنامه ریزی یا دخالت های دولت به صورت خودبخود در بازار صورت می گیرد. وقتی گفتمانسازی شد، آنوقت همه به این فکر خواهند افتاد، یعنی در همه یک انگیزهای به وجود میآید؛ کأنّه یک جادّهی وسیع و یک بزرگراهی به وجود میآید که همه میل میکنند از این بزرگراه حرکت کنند؛ بنابراین گفتمانسازی خیلی مهم است. مشکلاتی که وجود دارد اوّلاً با گفتن و حرف زدن حل نمیشود؛ اقدام و ابتکار و عمل لازم است.

کینز نظریه رسیدن به اشتغال کامل در جامعه در حالت تعادل را رد کرد و معتقد بود که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید نیز با میزان خرید کالا و خدمات ارتباط مستقیم دارد. فریدمن مخالف اصلی سیاست های کینز بود. فناوری اطلاعات در مدیریت دانش به عنوان اشاعة طبیعیِ ایفایِ نقش اصلی آغاز کرده است تا بتواند نقش خود را در مدیریت و انتقال اطلاعات و دادهها بازی کند. از نظر اسمیت، نیروی کار منشا اصلی خلق ثروت بود و عامل گسترش ثروت و رفاه کشور، تقسیم کار است. از آنجا که رتبۀ اعتباری وامگیرنده بر نرخ بهرة مطالبهشدة وامدهنده تأثیر زیادی دارد، وامگیرنده برای به دست آوردن بالاترین رتبۀ اعتباری، تمام تلاش خود را میکند؛ زیرا رتبه بندی اعتباری تعیین می کند وام گیرند شرایط دریافت وام را دارد یا خیر. این سیاست گذاری ها با نام سیاست گذاری های مالی توسط دولت و به قصد پایدار کردن چرخه تجاری صورت می گیرند. MSI، از تولیدکنندگان پیشرو جهان در حوزهی سختافزارهای گیمینگ، مانیتورهای جدید Artymis را با پشتیبانی از فناوری فریسینک و نرخ نوسازی ۲۴۰ و ۱۶۵ هرتز معرفی کرد.

اسمیت بر این باور بود که رقابت موجود در اقتصاد به صورت خودکار از بین می رود و دولت نباید هیچ دخالتی در بخش اقتصادی داشته باشد. مباحث اقتصادی تا پیش از انتشار ثروت ملل اسمیت عمدتا بر پایه قضاوت عملکردهای اقتصادی بود تا تحلیل آن ها. با توجه به نیاز صنایع گوناگون موجود در کشور، منطقه و بهویژه استان، در حوزه علوم و فناوریهای نوین، دانشكده علوم و فناوریهای نوين دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از سال ۱۳۸۶ با تکیهبر اعضای هیئتعلمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش نسبت به تولید و اشاعه دانش در این حوزه ، فعالیت خود را آغاز نموده است. کینز توانست انقلاب بزرگی در مفاهیم محوری اقتصاد ایجاد کند و با ارائه راه حل های جدید، پایه های اقتصاد کلان را بنا نهاد. در اقتصاد کلان باید به دنبال تقاضا باشیم به همین دلیل اقتصاد کینز را اقتصاد طرف تقاضا نیز می نامند. همین تحریمهایی که امروز علیه ملّت ایران اعمال میشود، دلیل محکم و متقنی است بر غلط بودن این نگاه؛ یعنی شما وقتی که به امید قدرتهای خارجی نشستید تا آنها بیایند اقتصاد شما را رونق بدهند و با زیر بار آنها رفتن، اقتصاد را رونق بدهید، آنها به حدّ کم قانع نیستند.

دیدگاهتان را بنویسید