قمار برای رستاخیز؛ پوتین را گوشه رینگ نیاندازید

بالاخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیریاش کاهش پیدا کند. یعنی وضع اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکلهای مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. بنابراین وقتی میگوئیم آرمان، ذهن ما به یك امر غیر قابل تعریفِ دور از دسترسی نرود؛ آرمان یعنی اینها، اینها همه آرمانهایند؛ البته در درجات مختلف. شما برای هر كدام از اینها كه تلاش كنید، تلاش برای آرمانها كردهاید. نفوذ فرهنگی در جهان، نفوذ سیاسی در جهان و در منظومهی سیاسی سلطه در عالم، اینها همهاش جزو آرمانها است. رسیدن به عدالت اجتماعی، جزو آرمانها است. اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخشهایش همین تکیهی به مردم است؛ همین سیاستهای اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست.

روی این مسئله دقت کنید، خیلی باید کار کنید. به نظر من همکاری قوهی مجریه و قوهی قضائیه در اینجا یک کار بسیار لازمی است. پیش از هر چیز شایان ذکر است که به دلیل نزدیکی میدانهای فعالیت در هر دو رشته مهندسی کامپیوتر و IT، بازار کار و فعالیتهای اقتصادی نیز در این دو رشته بسیار به یکدیگر نزدیک است و داوطلبین کار در خارج نه بر اساس یکی از این دو رشته تحصیلی بلکه بر پایه تواناییهای فردی میتوانند گوی سبقت را جهت در اختیار گرفتن شغل (مسلما مرتبط با کامپیوتر- بربایند. ممکن است گاهی به منظور ارائه یا بهبود محصولات یا خدمات اعم از عرضه محصولات یا خدمات بر اساس نیازهای شما، اطلاعات شخصی شما را در اختیار سومشخصها (به شرح زیر) قرار دهیم. آنچه موضوعیت دارد خروجی این سیاست است که بر اساس رفاه سنجیده میشود. این رشته به فناوری اطلاعات نیز نزدیک است و دروس مشترک دارند. و بنا به دلایل گفته شده در بالا برای ادغام اطلاعات و نیز الزامات قوانین جاری، ساختار کنترلی مشخصی برای این ادغام در اختیار شما میگذاریم.

علاوه بر آن تکلیف به پرداخت ۱۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه و اعطای اختیار به استانها بدون تعیین معیار و ضوابط مشخص، میتواند زمینه بروز فساد و ناکارآمدی را ایجاد کند. دانشگاه به عنوان یك كار علمی، یك موضوع علمی، چقدر میتواند به این قضیه بپردازد؟ اینها همه میتواند موضوع بحثهای دانشجوئی قرار بگیرد. این موضوع ریشه در ارتقای نیازهای کاربری، فرهنگسازی های ملی-بین المللی و پیشرفت در بکارگیری از فاوا دارد. تغییراتی که به جرات میتوان گفت که تعداد کثیری از مردمان هنوز نتوانستهاند خود را با آن همگام سازند و به همین دلیل دردسرهای بسیاری برای خود و جامعه بوجود آوردهاند. در نقد گروه اول باید گفت که با توجه به بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی که برای سیاست های کلی نظارت تعبیه شده است، میتوان دریافت که سیاست های کلی قاعده حقوقی و الزام آور محسوب میگردند. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید. البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند، خوبند و سوددهیشان هم خوب است، کارشان هم خوب است، اشتغالشان هم خوب است؛ عمدهی واحدهای بزرگ ما وضعشان اینجور است – لذا همان طور که گفتید، محصول سیمانمان، محصول فولادمان، محصولات عمدهی اینجوریمان خوب است – لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.

مبانی اقتصاد مقاومتی و مجموعهی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، تدوینشده است، برای مشورت فرستاده شده به مجمع تشخیص مصلحت، آنجا دارند بررسی میكنند. مطهرنیا در پایان گفتوگوی خود با آناتولی تصریح کرد: ”این نگرانیها تا حد زیادی منطبق با واقعیت است، اما تمام ماجرا نیست، چون یکدست شدن حاکمیت سیاسی در تهران، احتمال گذار از برخی محدودیتهای موجود را ممکن میکند. این معارضهها در مواردی هم منتهی میشود به همین فشارهای گوناگونی که مشاهده میکنید؛ فشارهای سیاسی، تحریم، غیر تحریم، فشارهای تبلیغاتی – اینها هست – لیکن در لابهلای این مشکلات، در وسط این خارها، گامهای استوار و همتها و تصمیمهائی هم وجود دارد که بناست از وسط این خارها عبور کند و خودش را به آن نقطهی مورد نظر برساند؛ وضع کشور الان اینجوری است. خب، آمارهائی که آقایان میدهند، آمارهای خوبی است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما میگویند که بعضی کارخانهها دچار مشکلند، اختلال دارند، در بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد – گزارشهای گوناگونی به ما میرسد، خود شما هم گزارش میدهید؛ یعنی من گزارشهای دیگر هم دارم، اما اتکاء من به گزارشهای دیگران نیست؛ گزارشهای خود شما هم هست که به دست ما میرسد – خب، باید این را علاج کرد.

دیدگاهتان را بنویسید