معرفی و دانلود برترین مستند ها در زمینه نجوم , فضا و کهکشان

برای یادگیری نجوم کروی باید هندسه فضایی و حس سهبعدیتان حسابی تقویت شود و این احتیاج به تمرین زیاد و یادگیری کامل این سرفصل دارد. گازهای تشکیل دهنده ستارگان بسیار غلیظ تر از گازهای سطح زمین بوده و به علت فشار زیاد درونی ، دارای چگالی زیادی هستند. گرفته تا مباحث مربوط به فیزیک درون ستارگان مثل نحوهی تولید انرژی، اینکه چطور انرژی را انتقال میدهند، چطور تعادل هیدرواستاتیکی و ترمودینامیکی درشان برقرار میشود و… این تغییر به دلیل سرعت فضایی ستارگان است .

در این برنامه خواهیم دید که چگونه این نوسانات و تغییرات، سیارهی ما را تغییر دادند و آن را به خانهی ما در میان فضا تبدیل کردند. سال 2007 کمیتهی جهانی سازوکار المپیاد را تغییر دادند و نام المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک را روی این رقابتها گذاشتند. اگر قصد دارید در المپیاد نجوم شرکت کنید تا انتهای این مقاله با ما همراه شوید تا بهروزترین منابع و اطلاعات را دراختیارتان بگذاریم. از آنجا که کشور ما در حوزه نجوم جایگاه مناسبی در دنیا نداشته و توجه خاصی به این حوزه در کشور نمی شود و به تبع آن امکانات و تجهیزات کافی نیز وجود ندارد، فرصت های شغلی موجود در این بخش بسیار محدود است.

ما در این سرفصل سعی داریم به معرفی منابع المپیاد نجوم که نسبتا کاملتر و مهمتر هستند بپردازیم. برای شرکت در مرحلهی اول المپیاد کشوری کافی است کتابهای فیزیک و ریاضی دبیرستان و کتابهایی که در بالا معرفی کردیم را بهطور کامل بخوانید تا از آزمون سربلند و روسفید بیرون بیایید. درادامه به معرفی منابع المپیاد نجوم میپردازیم تا برای آمادگی بیشتر تهیه کنید و بخوانید. اگر میخواهید در المپیاد نجوم حرفی برای گفتن داشته باشید باید تجربه و توانایی زیادی در حل مسائل این بخش بهدست بیاورید.

کتاب فیزیک هالیدی را هم اگر خوب و کامل بخوانید و سوالاتش را حل کنید مشکلاتتان در زمینهی مبحث مکانیک کاملا حل میشود. این کتاب منبع کاملی برای یادگیری مباحث مربوط به مکانیک سماوی است و میتواند جایگزین کتاب کلپینر باشد. لذا برای جلوگیری از عدم انطباق ، به جای خورشید حقیقی ، خورشید فرضی تصور میشود که هر روز ساعت 12 روی نصف النهار مکان قرار میگیرد. اهالی سیاره زمین به دلیل حرکت زمین به دور خورشید ، تصور میکنند خورشید روی کره سماوی ، در مدت یکسال یک دور به دور زمین گردش میکند. چون به طور کلی زمان بر اساس چرخش زمین حول محور خود پدید می­آید لذا کلیه نقاطی که روی یک نصف النهار قرار گرفته اند همزمان میباشند .

بر این اساس هرگاه به خورشید نزدیک شوند باید سریعتر حرکت کرده تا شدت جاذبه آنها را جذب نکند و برعکس . فرمود: ای دهقان به گمانم با قران مشتری و زحل قضاوت کردی که در آغاز شب برایت روشن شدند و درخشانی مریخ و شرقیبودنش در سحر بر تو پدید شد و سیر کرد و جرمش به جرم تربیع ماه پیوست و این دلیل است که امروز یک میلیون آدمی زادند و مانند آنها بمیرند.

این رشته مانند فیزیک و شیمی، یک علم فیزیکی است و از تئوری های موجود، مشاهدات و جمع آوری اطلاعات، در جهت کشف ارتباطات استفاده می کند؛ اما برخلاف علوم فیزیک و شیمی که برپایه ی کار آزمایشگاهی و عملی بنا شده اند، اخترشناسان تنها می توانند بر مشاهدات تکیه کنند. نجوم آن دوره دو زمینه اساسی را شامل می شد؛ یکی مبتنی بر دلالت های کواکب بر آینده که احکام نجوم نام داشت و دیگری مبتنی بر مسائل علمی نجوم بود که شاخه هایی چون ابعاد و اجرام، محاسبات زیجی و تقویمی، علم مواقیت( زمان سنجی)، نجوم کروی و ساخت ابزار های نجومی را شامل می شد.

سال 1384 کمیتهی علمی نجوم در ایران توسط باشگاه دانش پژوهان جوان تشکیل شد و این کمیته برگزاری المپیاد نجوم در کشور را بهعهده گرفتند. بعد از پایان کلاسهای آمادگی آزمون تئوری و عملی برگزار میشود، 5 نفر اول، تیم الف را تشکیل میدهند و به المپیاد جهانی فیزیک و اختر شناسی اعزام میشوند. خوشه ستاره ای : برخی از ستاره ها به صورت مجموعه های دو تایی یا چند تایی و بسیاری مجموعه های بزرگتری به نام خوشه های ستاره ای تشکیل میدهند . البته، در دو پرسش اخیر از طریق ذکر نمونه توجه داده شده است که در برخی نمونهها پیشگوییها همواره درست بوده و تفاوت اینگونه موارد از گونههای دیگر مورد توجه قرار گرفته و بیان این تفاوت درخواست گردیده است، اما با این حال، شاهدی بر تفکیک دو شاخهی علمی و غیر علمی نجوم از سوی سلار دیلمی دیده نمیشود؛ حال باید دید آیا در پاسخی که از سوی سید مرتضی مطرح میگردد، این تفکیک، به روشنی صورت گرفته است یا نه؟

برخی در خشکی و برخی در دریا و بعضی در کوهها و بعضی در بیشهها و بعضی در آبادیها و اینکه چه چیزی سبب سعد و خوشی آنها شد؟ البته پیش از این همایشها و سمینارهای نجوم آماتور (ترویجی) یا حرفهای در کشور برگزار شده که سمینار نجوم و اخترفیزیک زنجان نمونهای از آنها است، اما در این سمینار مقالات در سطح کاملاً تخصصی و نه آماتور ارائه میشود؛ بنابراین جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب در نوع خود کمنظیر است و برای نخستین بار برگزار میشود.

هر سال وزن سوالات آزمون مرحله اول متفاوت است و برای اینکه عدالت آموزشی بیشتری برقرار باشد دقیقا مشخص نمیکنند که از مبحث چند سوال مطرح میشود. المپیاد مرحله دوم اوایل اردیبهشت با 6 تا 10 سوال تشریحی برگزار میشود. در آخر به کسانی که 65 تا 78درصد نمرهی سه نفر اول را بهدست آوردهاند مدال برنز تقدیم میکنند. تیم ایران توانست در این دوره 4 مدال طلا، 4 مدال نقره و 1 مدال برنز بهدست بیاورد. منجمان اطلاعاتی از این آزمایشگاه به روشهای مختلف و با ابزارهای مخصوص بهدست میآورند، ثبتشان میکنند و با استفاده از آنها تلاش میکنند صورتهای فلکی را بشناسند و موقعیتشان را در آسمان مشخص کنند.

از جمله:مجموع سه زاوی یک مثلث کروی ممکن است از 180 درجه بیشتر باشد ولی از 270 درجه کمتر است.اگر مجموع دو ضلع یک مثلث کروی برابر 180 درجه باشد, مجموع زوایای روبروی آنها نیز برابر 180 درجه خواهد بود.در هر مثلث کروی اگر از مجموع شش ضلع و زاویه, سه عنصر معلوم باشد, می توانیم بقیه عناصر را نیز محاسبه نماییم. پدیده نوری ای که از ورود آنها به جو زمین نتیجه میشود شخانه یا تیر شهاب نامیده میشود.

در صورت اخذ بورسیه تحصیلی شما میتوانید از تحصیل رایگان رشته ستاره شناسی یا نجوم بهره مند گردید. مسائل مطرح شده در این کتاب کمی سادهتر است و برای شروع میتوانید از این کتاب استفاده کنید. این افراد با برنامه ریزی درسی برای المپیاد نجوم و مطالعهی منابع میتوانند هم بهشکل تئوری و هم عملی با علم روز نجوم آشنا شوند و هم از مزایای مختلفش استفاده کنند. دانشآموزانی که در مرحلهی اول پذیرفته شدهاند باید به برنامه ریزی برای المپیاد نجوم مرحله دوم بپردازند.

واقعیت این است که المپیاد نجوم یک المپیاد تخصصی و دشوار است و برای کسب مدال در این المپیاد اطلاعات تخصصی، تمرین و تلاش زیادی نیاز است. یک سال روز خورشیدی می­باشد. که برابر با 366 روز است جبران می­شود. برای آشنایی با دنیای نجوم از کجا میتوان شروع کرد؟ شرکت در المپیاد نجوم میتواند نقطه شروع خوبی برای دانشآموزان علاقهمند به حوزهی نجوم و اختر فیزیک باشد. الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک(2جلدی) نوشتهی محمدپیام بهرامپور / انتشارات دانش پژوهان جوان. 2. آشنایی با کیهان شناسی نوشتهی نارلیکار و منیژه رهبر/ مرکز نشر دانشگاهی.

کیهان شناسی عالم هستی را در مقیاس بسیار بزرگی بررسی میکند و تمرکزش را بر مطالعهی کهکشانها روی همدیگر، بررسی عمر کهکشانها، خوشههای کهکشانی و… یکی از گرایش های علوم پایه است که بر اجرام کیهانی (نظیر منظومه شمسی)، افلاک و اجرام برون کهکشانی متمرکز است. پیش از تسلط روی مکانیک سماوی باید فیزیک مکانیک، مشتق، انتگرال و معادلات دیفرانسیل را خوب یاد بگیرید. در مکانیک سماوی معادلهی مداری هر جسم را مشخص میکنند تا بتوانند موقعیت مکانیاش در زمانهای دلخواه مختلف را پیشبینی کنند. در این مرحله بین 600 تا 800 دانشآموز پذیرفته میشوند و به مرحلهی دوم المپیاد نجوم راه پیدا میکنند.

مرحلهی اول المپیاد نجوم بین علاقهمندان و دانشآموزان پایهی دهم و یازدهم کل کشور در اواخر بهمن ماه برگزار میشود. آسمان آزمایشگاه طبیعی علم نجوم است. حرکت، طلوع و غروب، بررسی زمانی و موقعیت مکانی ستارهها و سیارهها در آسمان و… اگر عاشق کهکشان و ستارهها هستید و فکر میکنید استعداد و توان یادگیری مباحث مربوط به فیزیک و نجوم را دارید، بدون معطلی برای شرکت در المپیاد نجوم آماده شوید.

همه نگاه کردن به آسمان و ستارهها را دوست دارند ولی عدهای به تماشا قانع نیستند و دلشان میخواهد از رمز و راز کهکشانها و سیارهها باخبر شوند. ستارهشناسی یکی از کهنترین علوم است. خواص اشکال و اوفاق موضوع یکی از شاخههای علوم خفیه و یا غریبه، یعنی علم حروف (سیمیا) یا جفرِ مقرون با رمل است که آغازگر و بنیانگذار آن را دانیال نبی دانستهاند و با علم اَعداد یا شمارشناسی و با کیمیا پیوندی ناگسستنی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید