منابع دکتری تاریخ ایران پیش از اسلام(ایران باستان)

این بناها نشان می دهند که چگونه ایرانیان دانش مهندسی و معماری خود را جامه عمل می پوشانیدند و راه حلهای خلاقانه برای زندگی و زیبایی بخشیدن به جوامع شان ارائه میکردند. ناصرالدین شاه کوچکترین اهمیتی به این تکه تکه شدن ها نشان نمی داد. تصویر به جا مانده بر روی تخته سنگهای دوره هخامنشی نشان میدهد که شباهتی بین لباس زنان و مردان پارسی وجود داشته است. در سخن، شاه مدعی انحصار بر ابزارهای اعمال زور، اداری و دیوانی، مالیه و قضایی بود. مانی پس از مسافرت به هند و آشنائی با مذهب بودائی سیستم جهان مذهبی مانوی خود را که التقاطی از مذهب زردشتی، بودائی و مسیحی و اسطوره بود با دقت تنظیم کرد و در کتاب “شاهپورگان” اصول آنها را بیان و هنگام تاجگذاری شاپوراول به شاه هدیه کرد.

به همین دلیل و به حق عنوان برترین شاه تاریخ ایران و حتی جهان برازنده او است. به عنوان مثال مردم در ضعیف شدن حکومت قاجار بیتاثیر نبودند اما در کتاب هیچ اشارهای به آن نشده است. در حالی که ایران در آغاز قرن بیست و یکم به عنوان یکی از قدرتمندترین کشورها در خاورمیانه مطرح می شود، “تاریخ ایران مدرن” به مردم و مقاومت آنها اختصاص دارد. لذا کتاب میتواند اطلاعات جامع و کلی دربارهی تاریخ مدرن ایران به دوستداران تاریخ بدهد.

نویسنده بیشتر سعی در آن داشته است تا به طور ساده و عامیانه اطلاعات مفیدی دربارهی تاریخ 200 ساله کشور به خواننده بدهد. این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطاف پذیری آنان همزمان با ظهور این کشور به مثابه یکی از توانمندترین قدرت های خاورمیانه، تقدیم شده است. این کتاب در واقع به این مردم و نیز انعطاف پذیری آنان همزمان با ظهور این کشور به مثابه یکی از توانمند ترین قدرت های خاورمیانه، تقدیم شده است.

در این فصل وقایع مهم حکومت جمهوری اسلامی از انقلاب 1357 تا دوران ریاست جمهوری دکتر محمود احمدینژاد به طور اجمالی شرح داده شده است. یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ مدرن ایران به دنبال آن نبوده است تا به مانند دیگرکتابهای تاریخ به شرح جزئیات زیاد بپردازد. آبراهامیان در بخش پایانی این فصل به پیامدهای شکلگیری دولت تکحزبی در حکومت پهلوی پرداخته است. در ادامه به برآمدن رضاخان و حکومت ملی پهلوی پرداخته و پس از ماجراهای مهم دوران محمدرضاشاه پهلوی از جمله ماجرای مصدق و کودتای ۲۸ مرداد، وارد بخش انقلاب اسلامی و ایران کنونی میشود. ناحیه پرس نخستین مرکز حکومتهای ایران باستان؛ یعنی هخامنشیان و ساسانیان بود و از این پس در جهان باستان، در بیزانس، و سپس اروپا، امریکا و دیگر مناطق نام پرس را برای این کشور به کار میبردند، ریشه این نام از واژه ایرانی باستانی پارس گرفته شده است.

طبقه دهقانان در ایران قبل از اسلام و در مدت چند قرن صدر اسلام، عبارت از ملاکین درجه دوم بودند که جزو آزادگان و مردمان اصیل و نجیب محسوب می شدند، و در حکم ستون فقرات جامعه بودند که استواری و بقای اصناف پایینتر، یعنی برزگران، پیشه وران و کسبه و غیره، به وجود ایشان بسته بود و وظیفه اداره کردن ناحیه ای که زمینهای ملکیشان در آن بود، ارثاً به ایشان داده میشد و در مرافعات، بین مردم قضاوت و حکومت می کردند.

آنها مدت هشتاد سال بربخش بزرگى از غرب ايران سلطنت کردند ولى در قلمرو آنها تقريباً هيچگاه آرامش وجود نداشت. آریایی ایران و هند تا مدت ها در کنار هم زندگی می کردند و بعد از گذشت مدت ها، از هم جدا شدند. قبل از آریایی ها ، قوم های مختلفی در مناطق گوناگون ایران زندگی می کردند . به تسامح مذهبی معروف بوده و اکثر نژادها در آن زندگی می کردند. کتاب بیش از آنکه مناسب برای تاریخدانها باشد، برای دانشجویان و علاقمندان تاریخ که قصد دارند تا به طور خلاصه ولی جامع در جریان وقایع 200 سال اخیر ایران بگیرند کاربردی است.

بهار، مهرداد، (1377)، از اسطوره تا تاريخ، تهران، نشر چشمه. نشر نی کتاب تاریخ ایران مدرن را با ترجمهی محمد ابراهیم فتاحی در سال 1389 روانه بازار کتاب ایران کرده است. به علاوه ترجمه فارسی دیگری که حال در دست انجام است و مجوز مرا خواهد داشت بزودی برای چاپ و نشر آماده خواهد شد. به تبلیغ مذهب خود پرداخت. اروند آبراهامیان در ارزیابی مجدد “تاریخ ایران مدرن”، سفر خود را در طول قرن بیستم از کشف نفت شروع می کند و تا مداخلات امپریالیستی، حکومت پهلوی ها و در سال 1979، انقلاب و تولد جمهوری اسلامی پیش می رود.

کتابهای زیادی دربارهی تاریخ معاصر ایران منتشر شده است ولی در بسیاری از آنها غرضورزیهای حزبی و نبودن منابع کافی به وضوح به چشم میخورد. سپس صالح مقدار زیادی از آن را به عربی تغییر داد و راذان فرخ به یاران و همکاران خود گفت: بروید شغل دیگری برای خود جستجو کنید. برای رسیدن به درک درست از شرایط کنونی هر کشوری و شناخت علل ضعف یا قدرت آن، مطالعه تاریخ اجتنابپذیر است. مترجم و ویراستار این کتاب، که هر دو نام مستعار دارند، با حسن نیت و علاقه کار را به انجام آورده اند اما متاسفانه کاستی های بسیاری در شیوه نگارش و در ترجمه واژه ها و اصطلاحات رخ داده که به کیفیت کار صدمه فراوان زده است.

همچنین چهرههای مهم و تاثیرگذار در انقلاب مشروطه در سال 1285 نیز در این فصل معرفی شدهاند. همچنین دو حزب سوسیالیست و ناسیونالیست در این فصل معرفی شدند. یرواند آبراهامیان که یکی از ممتازترین تاریخ نویسان ایران کنونی به شمار میرود، در این اثر همزمان با بررسی فراز و نشیبهای سیاستهای بین المللی و منطقه ای کشور، با چیرگی هرچه تمام تر مردم ایران را در کانون توجه اش قرار داده است. او پس از سال های متوالی زندگانی دشوار و تحمل جفاها، تصمیم گرفت که از مکه به مدینه هجرت نماید.

او سعی در بررسی اتفاقات سدههای اخیر برای تحلیل وضعیت موجود ایران داشته است. یرواند آبراهامیان در کتاب تاریخ ایران مدرن، وضعیت دو قرن اخیر از حکمرانی قاجار تا موضوعاتی مثل اکتشاف نفت، انقلاب مشروطه، دودمان پهلوی و همچنین علل به وقوع پیوستن انقلاب اسلامی ایران را مورد بررسی قرار داده است. یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشه ای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالت های خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب 1357 و زایش جمهوری اسلامی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است. یرواند آبراهامیان، در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالتهای خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب 1357 و زایش جمهوری اسلامی را مورد واکاوی دوباره قرار داده است.

این کتاب در سال ۲۰۰۸ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج منتشر شده است در ارزیابی ریشهای تاریخ معاصر ایران مدرن، افزون بر بررسی جامع سده بیستم، موضوعاتی نظیر اکتشاف نفت، دخالتهای خارجی، نقش دودمان پهلوی و همچنین انقلاب۱۳۵۷، زایش جمهوری اسلامی تا دولت اصلاحات را مورد واکاوی دوباره قرار داده است. نقوشی که روی فرش پازیریک که در سیبری پیدا شده و آنرا مربوط به ایران در دوران هخامنشی میدانند، این مطلب را تصدیق میکند زیرا زنانی که بر روی این فرش نقش کرده اند پوششی سر اندر پا چیزی شبیه چادر روی همه پوشاک خود داشته اند.دوره اشکانیان در این دوره نیز همانند گذشته، پوشش زنان ایرانی کامل بوده است.

و در کنار همه این ها اجانب نیز همه پول تان را در اختیارخود گرفته، در عوض شما را با پارچه های سبز آبی و قرمز، شیشه های پر زرق و برق و تجملات اغوا می کنند. تا کی این مستی خائنانه شما را در خواب خواهد داشت؟ آریایی ها تعداد زیادی از نژاد سفید پوست هستند که احتمالا سرزمین اولیه آنها از شمال دریای سیاه و خزر تا حوالی رودهای سیحون و جیحون بوده است. اهمیت نقش متفکران ایرانی در تاریخ حکومت اسلامی را شاید با این تمثیل توان دریافت که اگر از آسمان علم اسلامی اسامی ایرانی را برداریم، فضایی بس تهی و تاریک را در پیش روی خود خواهیم دید.

دیدگاهتان را بنویسید