نگاهى به مفهوم سیاست

۱۵. پیشنهاد برنامه ها ، طرح ها و آئین نامه ها در راستای سیاست های نظارتی و حمایتی در زمینه هنرهای تجسمی. ۱۰. ایجاد هماهنگی ­در واحدهای ذیربط و برقراری ارتباط مؤثر با سایر ادارات کل وزارت متبوع و دیگر دستگاههای­ذیربط به منظور تحقق سیاست ها و برنامه ها وحسن اجرای­آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه نامه های حوزه رسانه های خارجی. ۵. انجام مکاتبات برای اصلاح موافقت نامه ها و جابجایی اعتبارات فصول، تنظیم و کنترل حساب در چارچوب اعتبارات جاری به تفکیک فصول و برنامه های مصوب و در انطباق با قوانین و مقررات مالی کشور ، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین مربوط. ۱۸. تعیین ضوابط ناظر بر تشکیل جشنواره ها و نمایشگاهها و مسابقات هنری و اعطاء جوایز در چارچوب مقررات. ۱۱. تنقیح قوانین و مقررات و روز آمد نگه داشتن آنها. سرانجام، چهارمین نکته این که در دنیا مسیر جوامع، در جهت توسعه وحدت و هماهنگى و تقویت ارتباطات و تبادل فرهنگى و تغییر و تحول حکومتها به سوى حاکمیتیک حکومت واحد جهانى است و این وضعیتى است که هم ادیان آسمانى و پیامبران بزرگ الهى وعده دادهاند و هم اندیشمندان بزرگ دنیا و مردم جهان در انتظار آمدن آن روز به سر مىبرند.

بعد اجتماعی ارتباطات سیاسی عبارت است از سرمایهگذاری نهادهای وابسته به دولت در ساختار مالکیت شرکت که بیانکنندة حمایت نهادی دولت است. 24) موریس دوورژه، جامعهشناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص20 به بعد. در پاسخ باید بگوییم چنین قدرتى گرچه در زمینه اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، قدرت سیاسى خواهد بود و به اصطلاح باید بگوییم حیثیتها فرق مىکنند; چرا که، این شکل از قدرت; یعنى، نفوذ، اگر در بعد اقتصادى یا نظامى هم اعمال شود، باز هم یک هدف سیاسى را دنبال مىکند و به منظور ایجاد وحدت و همسویى و هماهنگى است و از این روست که ما از آن با عنوان «سیاست اقتصادى» یا «سیاست نظامى» یاد مىکنیم و مفهوم این سخن آنست که قدرت سیاسى، «قدرت اقتصادى» و «قدرت نظامى» را مهار و کنترل مىکند و در اختیار خود در مىآورد و در مسیر اهداف خود قرارشان مىدهد و به کارشان مىگیرد. او در نخستین قید میان قدرت در گروههاى ساده و ابتدایى با قدرت در جوامع بزرگ و پیچیده که از ترکیب گروههاى ابتدایى به وجود آمده فرق مىگذارد.سپس به مرزبندى بعضى از علماى سیاست اشاره کرده مىگوید: آن چه که به علم سیاست – یا به تعبیر خود وى به جامعهشناسى سیاسى – مربوط مىشود قدرتى است که در جوامع بزرگ و پیچیده تحقق پیدا مىکند و همین موضوع علم سیاستخواهد بود.

دوم، تعریف کامل مصداق مقبول و مورد نظرآن که طبعا تحتتاثیر افکار و عقاید تعریف کننده و مکتب و ارزش مورد قبول وى شکل ویژه و مکتبى خاصى پیدا کرده از دید تعریف کننده و جامعه وى کامل و مورد قبول است; ولى، از دید جوامع دیگر ناقص و نادرستبوده و پذیرفته نمىشود. هرچند تعریفى به نسبت جامع، یا جامعترین تعریفها است، لیکن حدود این تعریف روشن نیست و هر صاحب نظرى از نگاه خود مىتواند بر گستره آن بیفزاید یا آن را محدود کند. سیاستمدار نه با تعریف سنتی که ریا و نیرنگ است بلکه به معنای سیاستی که حقایق جامعه را با تفکر و عقلانی تحلیل میکند… در سالهای آخر رژیم شاه، رفتار متکبرانه شاه در انتقاد از دولتهای اروپایی نسبت به برخوردشان با مشکلات خویش و جهان بر خصومت دشمنانش و ناتوانی حامیانش در دفاع از وی افزود. ۶. مطالعه و بررسی فناوری های نوین به منظور استفاده از آن بر اعتلاء گسترش هنرهای تجسمی. ۷. مطالعه و پژوهش در زمینه آموزشهای علمی – کاربردی برای دستیابی به روشها و الگوهای مناسب آموزشی. ۱۱. بررسی وصدور مجوز تأسیس مؤسسات فرهنگی ، هنری و آموزشی توسط اتباع خارجی ودیپلماتها (سفارتخانه ها) باهماهنگی سازمانها ومراجع ذیربط.

۱۱. تهیه و تدوین ضوابط خلق و نمایش آثار هنری و تجسمی و نظارت بر آنها به منظور جلوگیری ازگرایش این آثار به سوی فرهنگ های منحط. ۲۱. تدوین ضوابط و دستورالعمل های لازم برای صدور پروانه نمایش ( ملی، محلی و بین المللی ) و نحوه دریافت هزینه از متقاضیان و نظارت بر حسن اجرای آثار نمایشی. اهدافی مانند حاکمیت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، وحدت و یکپارچگی ملی، همایش سرزمینی و بهطورکلی مؤلفههای کلان قدرت ملی و سیاست جدید، یا جایگاه شایستهای در تفکر و عمل آنها نداشته است و یا به بهطور بیسابقه و متفاوت با جوامع مدرن، بسیار کمرنگ و ضعیف موردتوجه آنها بوده است. ۲۴. تدوین ضوابط و دستورالعمل صدور اجازه تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات و آموزشگاه های آزاد هنری و انجمن های هنری و نظارت بر آنها. ۲۰. تهیه و تنظیم ضوابط تأسیس آموزشگاههای آزاد، مؤسسات و انجمن های هنری. ۱۰. مشارکت و نظارت بر برگزاری نمایشگاههای دو سالانه ملی به انجمن ها، مؤسسات فرهنگی و هنری و نهادهای هنری مردمی. ۴. برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های تخصصی آموزشی به منظور بهره گیری از تخصص و توان صاحب نظران و پیشکسوتان و انتقال آن به هنرمندان جوان.

دیدگاهتان را بنویسید