هفت آسمان – ویکی شیعه

کره ماه ۲۷ درصد از ابعاد زمین را با جرمی کمتر تشکیل میدهد. گرانش کره ی ماه همچنین باعث باثبات ماندن محور گردش زمین به دور خود می شود که درصورت عدم وجود ماه، انحراف محوری زمین مرتباً تغییر می کرد و این امر باعث آشفته شدن آب و هوا و فصل ها در زمین می شد. ولی خواننده عزیز خود متوجه است که معنا کردن”وحی”به خلقت و معنا کردن”امر”به موجودات داخل آسمانها از قبیل فرشته و یا ستاره، عنایت بسیاری لازم دارد که بدون دلیل روشن نمی توان از آن کلمات این معانی را اراده کرد و همچنین مقید کردن جمله عطف شده به دو روز که در جمله معطوف علیه مذکور بود، نیز دلیل می خواهد. آیا روى پا یا کفش کسى که به جهت انحراف در پایش بر آن راه مىرود و نیز زانو و دست کسى که در راه رفتن از آن دو استفاده مىکند، همچنین نعل چارپا و ته عصا و پای مصنوعی و چرخ وسیله نقلیه و مانند آن نیز با حرکت و راه رفتن روى زمین پاک مىشوند؟ بدین ترتیب دیده شد که تشکیل ستارگان با جرمهای متفاوت فرآیند یکسانی را طی میکند. بدین ترتیب مواد در ستارگان بازیافت میشوند.

مشاهدات توسط رصدخانه اشعهایکس Chandra در ناسا انجام شد و در نهایت یک توضیح احتمالی برای این پدیده ارائه شد، برهمکنش بین میدان مغناطیسی ستارههای جوان و گازهای اطراف باعث میشود روشنایی به صورت تصادفی افزایش یابد. چرخش ابر گازی در هنگام فروپاشی منجر به تشکیل دیسک مواد برای تغذیه پیشستاره در حال رشد میشود. هسته داغ در مرکز ابر گرد و غبار در حال فروپاشی به عنوان یک پیشستاره شناخته میشود که یک روز به یک ستاره تبدیل میشود. این دیسک از نظر گرانشی ناپایدار است، با این وجود باعث جمعآوری مواد و تشکیل مجموعهای از ستارگان کوچک ثانویه میشود که اکثر آنها در نهایت با پیشستاره مرکزی برخورد میکنند. آنها تنها موجوداتی هستند که موجودات دیگر را در مکان هایی؛ مانند باغ وحش ها و پارک های جنگلی نگه داری می نمایند و نیز همان استخوان دایناسورها و دیگر موجودات منقرض شده را نیز جمع آوری نموده و با هزینه هنگفتی، تلاش می نمایند تا به شکل اولیه درآورده و در معرض دید بشر قرار دهند! در اینکه حکم یاد شدهاختصاص به گندم و جو دارد یا همه محصولات زمین اجارهاى را دربر مىگیرد، اختلاف است.

اما دربارۀ اینکه رجم شیاطین چگونه و به چه دلیل است، در آیات قرآن کریم اشاراتی وجود دارد. سپس پاسخ داده است که آسمانی به نام «فلک اَعلیٰ» وجود دارد که زمان برپایه آن بیان شده است. این ستاره در مرکز منظومه ی شمسی قرار دارد. این پیشنهادات صرفا زمینههای عاطفی را شامل نشده و میتواند نشان دهندهی پیشنهادات جدید شغلی یا حتی عقاید جدیدی باشد که در معرض آنها قرار گرفته اید. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه کالیفرنیا تشکیل ستارگان غول پیکر را مورد تحقیق و بررسی قرار دادند. با این حساب بین دو آیه مذکور اصلاً تعارضی وجود ندارد تا مجبور شویم کلمه «ثمّ» را از معنی اصلیش خارج سازیم. ستاره | سرویس عمومی – در قدیم هم تقویمهایی با نام گاهشمار وجود داشته است. نیروی گرانش، مواد داخل ستاره را در کنار هم نگه میدارد و آن را فشرده میکند. ابررایانهها به علم پزشکی هم وارد شدهاند و در شناخت و تشخیص بیماریها و روش درمان آنها اثرات مهمی داشته اند. ستارگان اجسام کروی شکل و بزرگی از پلاسمای داغ هستند که از هیدروژن، هلیوم و عناصر دیگری که مقدار کمتری دارند تشکیل شدهاند. ستارگان چگونه متولد شدهاند؟

مشخصه اصلی و مشترک ستارگان همجوشی هستهای است اما یک ستاره میتواند از نظر جرم متفاوت باشد. یک ستاره سوم و کوچک نیز قبل از سقوط مجدد و ادغام با ستاره اصلی اولیه در یک مدار بزرگ خارج شد. در بعضی موارد، ممکن است فروپاشی ابر با سرعت ثابت صورت نپذیرد. منظومه شمسی با سرعت متوسط 720,000 کیلومتر در ساعت (450,000 مایل در ساعت) حرکت میکند. خوابهای متداول خوابهایی هستند که بیش از نیمی از مردم با آن درگیرند. در ژانویه 2004، یک ستاره شناس آماتور به نام «جیمز مکنیل» (James McNeil) سحابی کوچکی را کشف کرد که به طور غیرمنتظرهای در نزدیکی سحابی (Messiar 78 (M 78 در صورت فلکی (صورت فلکی ناحیهای در آسمان است که در آن گروهی از ستارگان قابل مشاهده یک طرح یا الگوی خاص را تشکیل میدهند که به طور معمول نمایانگر یک حیوان، یک شخص اسطورهای، یک موجود یا یک شی بیجان است) «اوریون» (Orion) ظاهر شد. یک نمونه آشنا از تشکیل ستارگان در ابر گرد و غبار «سحابی شکارچی» (سحابی یک ابر ستارهای حاوی گرد و غبار، هیدروژن، هلیوم و سایر گازهای یونیزه شده است) (Orion Nebula) است. با فروپاشی ابر گرد و غبار، مواد در مرکز ابر شروع به گرم شدن میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید