وظایف و سیاست ها

در مسیر شکلگیری جوامع اطلاعاتی، اصلاح زیرساختهای ارتباطی و اطلاعرسانی، ایجاد امکانات لازم برای استخدام فناوریهای نوین اطلاعاتی در سطوح مختلف (شامل ضبط، ذخیرهسازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات)، تربیت نیروی انسانی متخصص و از همه مهمتر طراحی و تنظیم سیاست ملی اطلاعرسانی، اهمیت بسزایی دارد. در جهت ارتقاء سطح علمی، تحقیقاتی و فناوری حوزه هوافضای کشور در دانشگاهها، پژوهشگاهها و صنایع، این نشریه پل ارتباطی مناسبی بین اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و صنعتگران است تا بتوانند در جریان یافتههای علمی یکدیگر قرار گیرند و نتایج ارزشمند فعالیتهای علمی/پژوهشی/فناوری/صنعتی خود را در آن به چاپ رسانند. با توجه به استقرار صندوق در زیست بوم نوآوری و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، مشارکت در تامین مالی و تجاری سازی طرح های نوآورانه در این زیست بوم از افتخارات این صندوق بوده و آماده ارائه خدمات مالی و سرمایه گذاری به کلیه فعالان حوزه فناوری و نوآوری در جای جای ایران اسلامی می باشد. ۶. پژوهش و تحقیق در زمینه رسانه های غیر مکتوب (دیداری و شنیداری) از جمله اینترنت بمنظور ارتقاء شکلی و محتوایی آن با همکاری واحدها و دستگاههای ذیربط. ۶. پیشنهاد برنامه و فعالیتهای مرتبط با توسعه فرهنگ کتابخوانی به ویژه بین نوجوانان و جوانان با استفاده از کلیه روشهای تبلیغی، تشویقی و اطلاعرسانی و همکاری مستقیم در اجرای آنها.

اگر به روند توزیع و سطوح مشاغل موجود در سطح ملی، اجزا وسطح درآمد، سرانه ملی درآمد و تولید ناخالص ملی (GNP) و اجزای آن در آمریکا به عنوان یک جامعه اطلاعاتی نظر بیفکنیم، در مییابیم که از سال 1947 تا 1968 میلادی، میزان استخدام نیروی انسانی در فعالیتهای اطلاعاتی و خدماتی، افزایش 60 درصدی (در مقابل افزایش 10 درصدی صنعت) داشته و در دهه1970 تا 1980 بخش اطلاعرسانی تنها بخش گسترش یافته در سطح مشاغل ملی آمریکا بوده است. 20- جهتدهی رسانهها بهخصوص صدا و سیما به سمت سالمسازی فضای عمومی و رشد آگاهیها و فضائل اخلاقی و اطلاعرسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامة توسعه. یکی از اسناد مهم در سیاست گذاری و تعیین خط مشی در حقوق اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که اصل مهم استقلال اقتصادی را دگر باره احیا و آن را براب توسعه کشور یادآور ساخت. هنگامی که از چنین رهیافت هایی پیروی می شود معمولا ابتکار های عملی آموزشی به عنوان جنبه مهمی از مدیریت تغییر در نظر گرفته نمیشوند (Humphrey , 1989 ) .

در چنین فضایی کاربرد یک روش یا چارچوب سیستماتیک برای تحلیل سیاستها نمایانتر میشود. در چنین جوامعی، شهروندان از پارادایم زندگی برای بقا، به پارادایم زندگی برای رشد سوق داده میشوند. در حقیقت، فرآوردهها و خدمات اطلاعاتی، پشتیبان پروژهها و اقدامهایی است که در برنامههای سازندگی و توسعه ملی مورد توجه بوده و در بسیاری از مواقع در پیشگیری از وقوع بحرانها، نقش اصلی را بر عهده داشته است. این روند در سال 1965 به یک سوم و در سال 1970 به یکدوم از تولید ناخالص ملی آمریکا رسید. در سال 1900 میلادی صنایع اطلاعاتی تنها 8 درصد از تولید ناخالص ملی آمریکا را شامل میشد و در سال 1955 صنایع اطلاعاتی یکچهارم از سطح تولید ناخالص ملی آمریکا را به خود اختصاص میداد. گیلان یک شرکت سهامی خاص غیر دولتی است که با هدف ارائه خدمات مالی، اعتباری، توانمندسازی و کارگزاری در حوزه پژوهش، فناوری، صنایع خلاق و دانش بنیان و با عضویت پارک علم و فناوری گیلان، دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان و سرمایه گذاران بخش خصوصی و بر اساس اساسنامه مصوب هیات وزیران تاسیس شده است. آمار مربوط به افزایش شکاف ما بین حقوق پرداخت شده توسط صنایع تولید کننده فناوری اطلاعات و میانگین حقوق صنعت نیز مؤید این تحولات میباشد.

دوفصلنامه «مطالعات و سیاستهای اقتصادی» ادامهی دوفصلنامه «نامه اقتصادی» و مجلات نامه مفید میباشد که از سال 1374 تاکنون توسط دانشگاه مفید به طور پیوسته انتشار یافته است. بیشترین سهم، مربوط به بخش نرمافزار میباشد. ۱۵. بررسی امکانات فناوری نوین و استفاده بهینه از آنها در جهت ارتقاء کیفی آموزشها ، توانمندسازی وتوسعه ظرفیت نیروی انسانی بخش فرهنگ و هنری کشور. بنابراین جهت ایفای نقش تسهیلگری و توسعهای صندوق، این روش مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفته و طرح پیشنهادی صندوق ارائه میگردد. بدین وسیله از علاقهمندان به این حوزهی اختصاصی برنامهی درسی دعوت میشود که مقالات خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند. مقالات قابل چاپ در این نشریه میتوانند بصورتهای علمی-ترویجی، علمی-پژوهشی و یادداشت فنی باشند، بهگونهای که در صورت پذیرش به پیشنهاد نویسندگان و تأیید مسئولین نشریه نوع مقاله در بالای کلیه صفحات آورده میشود. این موسسه با بهره گیری از کارشناسان فنی و تجربیات ارزنده در حیطه مشاوره در قالب کارگروههای تخصصی در حوزههای خدمات نوآوری و تبادل فناوری، سرمایه گذاری و مسئولیت اجتماعی، با توجه به رسالتها و دغدغههای کنونی کشور به ارائه خدمات به متقاضیان میپردازد. با بکار گیری چار چوب مدیریت تغییر، تعیین تاثیرات فناوری جدید امکان پذیر بوده ونگرش مثبتی نسبت به سیستم جدید ایجاد خواهد گردید .

دیدگاهتان را بنویسید