وظایف و سیاست ها

۶. بررسی و ارائه پیشنهاد درباره سیاستهای اقتصادی، اجتماعی کشور به منظور تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین و اصول سیاست فرهنگی کشور جهت ارائه به شورای فرهنگ عمومی. ۶-گسترش مناسبات فرهنگی با ملل و اقوام مختلف به خصوص مسلمانان و مستضعفان جهان. ۱۲.برقراری ارتباط مستمر با ایثارگران به منظور شناخت نیازها و مشکلات برای برنامهریزی جهت بهبود زندگی آنها. ۱. برنامه ریزی، فرهنگ سازی و ایجاد وحدت رویه در عرصه اطلاع رسانی به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات . تا پایان جنگ جهانی دوم، تماس ایران با کشورهای اروپای غربی به چند کشور محدود بود. در حقیقت هدف از تفکیک قوای سهگانه (مندرج در اصول 26 تا 29 متمم قانون اساسی) این بود که قدرت قوای سهگانه بهاندازهای محدود شود که نهایتاً هیچ قوهای نتواند نیرومندتر از دو قوه دیگر شود. واکنش رسمی دولتهای اروپایی به اعتراضات رژیم پهلوی منفی بود. ۷. تهیه و تنظیم صورتجلسات هیأت مرکزی و ابلاغ و پیگیری مصوبات و تصمیمات متخذه و ارسال آن به هیأت عالی گزینش. ۶. تهیه دستور جلسات هیأت مرکزی گزینش بر اساس پیشنهادات اعضاء به هیأت و انجام مراحل مقدماتی و طرح در جلسات هیئت مرکزی. قدرت جمهوری اسلامی ایران در منطقه امنیت ساز است، ظرفیتهای منطقهای ایران حامی صلح و ثبات در کشورهاست و صرفا برای مقابله با تهدید قدرتهای سلطهگر و ظالم به کار گرفته خواهد شد.

در دولت همه مولفههای قدرت ملی تقویت خواهد شد از همه ابزارهای قدرت ملی از جمله دیپلماسی و تعامل هوشمند با جهان استفاده میکنیم تا منافع و مصالح ملی جمهوری اسلامی ایران تامین گردد. 1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاعرسانی رایانهای و اعمال تدابیر و نظارتهای لازم بهمنظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبهها و پیامدهای منفی شبکههای اطلاعرسانی. 33- تقویت هویت اسلامی و ایرانی ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج زبان فارسی در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعة ملی. ۱. برنامه­ ریزی و نظارت بر تهیه انواع گزارش عملکرد به صورت فصلی ، نوبه­ای ، دوره­ای، سفرهای استانی برای مخاطبان عام و خاص. ۵. برنامه ریزی برای استفاده اصحاب فرهنگ وهنر ازفرصت های آموزشی و مطالعاتی درداخل وخارج ازکشور . ۱. برنامه ­ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیار های ارزیابی عملکرد دستگاه ، سازمان ها ، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان. امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. ۳.برنامه ­ریزی ­و اجرای فعالیت­های تبلیغاتی، شامل تبلیغات محیطی و محتوایی متناسب باسیاست­های کلان تبلیغاتی دولت با هدف اقناع و ترغیب افکار عمومی نسبت به عملکرد­ها وفعالیت­های دستگاه .

آنچه مهم است توجه به این مبنا است که کارها و امور همگی مستقیماً لذتبخش و رفاهآفرین نیستند؛ بلکه برخی از این امور مقدماتی هستند که با واسطه، تولید رفاه میکنند. ایجاد اعتماد و حمایت از سرمایهگذاران با حفظ مسؤولیتپذیری آنان. ۳۲. تدوین ، به روزآوری و نظارت بر اجرای سیاست های حمایت از خادمان و فعالان قرآن و عترت کشور. ۸. نظارت بر برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری مرتبط جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج از کشور و هدایت و حمایت مؤسسات و مراکز فرهنگی برگزار کننده. ۱۹. ارزیابی و ساماندهی فعالیتهای فرهنگی و هنری مربوطه (ملی و بینالمللی) و همچنین بررسی مشکلات، برخورد قانونی با متخلفان، رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط و تهیه و ارائه گزارشات هریک از امور به معاونت مربوطه. ۲۲.بررسی واگذاری وظایف و اختیارات لازم به واحدهای استانی با حفظ جایگاه نظارتی حوزه مرکزی وزارتخانه و پیشنهاد آن به مقام عالی وزارت.

۱. تشکیل پروندههای گزینشی اعضاء هستهها و دبیرخانه هیأت و انجام اقدامات لازم نظیر تحقیق و استعلام با نظر هیئت مرکزی. ب – تجزیه و تحلیل کار هیأتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون بر اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه. ۵.نظارت بر انجام مکاتبات، تحریرات، ترجمه و مراسلات، بایگانی، اسناد و سوابق حوزه وزارتی و تنظیم گزارشات و برنامههایی که نیاز به استحضار و اظهار نظر و امضاء مقام عالی وزارت را دارد. ۱۶. تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط. ۱۳. بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع. ۱۲. تهیه و تنظیم و اجرای برنامه­های بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی دستگاه، سازمان ها، موسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی برای سنجش میزان “مطابقت عملکرد” اقدام کنندگان با اهداف ،برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه. ۳. برگزاری­ و حضور در جلسات هماهنگی بین هیأتهای وزارت خانه یا سازمانهای وابسته در فاصلههای زمانی مناسب. ۴. بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در حوزه ستادی و استانی و تهیه گزارش برای بالاترین مقام دستگاه به ویژه در مواردی که گزارشی از کمکاری و غرضورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت عالی نظارت.

دیدگاهتان را بنویسید